Je browser is verouderd en geeft deze website niet correct weer. Download een moderne browser en ervaar het internet beter, sneller en veiliger!

Portret algemeen lach

Visie op innovatie

Innovatie is geen zaak van knappe koppen. Het is ook geen kwestie van ‘laat duizend bloemen bloeien’. Innovatie is van ons allemaal. Innovatie vraagt dan ook om een integrale visie en benadering. Dat betekent ook dat we eenzelfde begrippenkader hanteren en én weten waar we het voor doen. Daar is deze visie voor bedoeld. Hij is níet bedoeld om uit te spellen hoe we innovatie stimuleren en faciliteren, wél om een denkrichting hiertoe te geven.

Visie op innovatie

Wij zijn AxionContinu, een organisatie voor wonen, zorg en revalidatie. Wij zijn optimisten in de zorg; bij ons kan ‘t! Wij zien het als een mooie uitdaging om het leven van onze bewoners en cliënten extra glans te geven. Juist ook in een tijd van vergrijzing, toenemende complexiteit van de zorgvraag en het toenemend tekort aan zorgprofessionals. Laagdrempelig aan te pakken wat beter en anders kan. ‘Een mooie dag’ is ons uitgangspunt: welzijn en zorg van de hoogste kwaliteit, op maat gesneden en in samenspraak met de bewoner, cliënt en naasten.

Lees meer Lees minder

Onze kernwaarden vakmanschap, aandacht en plezier zijn hierbij leidraad. Hoe doen we dat? Door continu ons aanbod van zorg en welzijn en onze processen te verbeteren, door duurzaam en technologisch te vernieuwen met behulp van reeds beproefde oplossingen en door zo nodig te experimenteren met nog niet geteste oplossingen. Zolang er maar sprake is van verbetering van de kwaliteit van leven van onze bewoners en cliënten. We denken in mogelijkheden en kansen. Wij doen dit samen.

Waarom innovatie

Aan ons de uitdaging om alles op alles te zetten om onze cliënten en bewoners een zo mooi mogelijke dag te laten beleven, elke dag opnieuw. Dit betekent dat we kansen en mogelijkheden zien en grijpen. Met onze kernwaarden Vakmanschap, Aandacht en Plezier als voedingsbodem kunnen we het verschil blijven maken door te innoveren binnen de thema’s waardevolle welzijn en zorg, werkgeverschap, zorgexpertise en samenwerking. Juist ook in een tijd van vergrijzing, toenemende zorgcomplexiteit en een krimpende beroepsbevolking.

We erkennen dat innovatie vaak voortkomt uit wat niet werkt of beter kan werken. Maar het ontstaat ook ‘als vanzelf’ in een omgeving die daartoe uitnodigt en/of aangewakkerd door onderzoek en signalen en inspiratie uit de buitenwereld (buitenwereld binnen laten komen).

Lees meer Lees minder

Met het vaststellen van een visie op innovatie wil AxionContinu:

• richting geven voor de toekomst
• keuzes kunnen maken
• kaders bieden, voor initiatieven, gesprek en reflectie
• houvast bieden
• aansporen om juist ook buiten de kaders (out of the box) te denken
• inspireren
• bijdragen aan het draagvlak voor innovatie
• bijdragen aan de inbedding van succesvolle innovaties
• samenhang inzichtelijk maken
• verbinding, bijv. tussen divisies of teams, en betrokkenheid stimuleren
• versnelling bewerkstelligen
• inzichtelijk maken dat innovatie niet groots hoeft te zijn
• inzichtelijk maken dat innovatie meer is dan alleen techniek
• inzichtelijk maken dat innovatie van ons allemaal is
• inzichtelijk maken dat innovatie van ons samen is

Onze ambities zijn om:

1. bewoners, cliënten, naasten, medewerkers en vrijwilligers en waar nodig andere belanghebbenden te betrekken bij innovatie. Hiermee benutten we ons potentieel.
2. met behulp van innovatie klantwaarde toe te voegen, zodat:
o mensen langer zo zelfstandig mogelijk thuis kunnen blijven wonen op een manier die past bij hun mogelijkheden, verantwoord is en met de juiste aandacht en zorg én
o vanuit rust en aandacht de meest optimale zorg van dat moment voor die bewoner en cliënt geleverd kan worden én
o welzijn, zorg en de kwaliteit ervan gecontinueerd worden met relatief minder mensen
3. innovatie een integraal onderdeel te maken van de organisatie (versus een op zich staand project). Dit betekent dat innovatie vanzelfsprekend onderdeel gaat vormen van de sturing, beleidscyclus, onze mindset en handelen. Onze organisatiedoelen zijn hierin leidend.
4. op sociale innovaties koploper te zijn en op sociaal-technologische innovaties een vroege volger (early adapter), in andere woorden, een expert op het laten landen in de praktijk. We werken hierin samen met andere koplopers, volgers en ontwikkelaars.
5. vanuit onze maatschappelijke verantwoordelijkheid zoveel mogelijk open source te delen binnen onze organisatie en met ons netwerk zodat anderen niet hetzelfde wiel hoeven uit te vinden.

Wat is innovatie?

AxionContinu definieert innovatie als volgt: een verbetering of vernieuwing die klantwaarde toevoegt ten opzichte van het bestaande en/of bijdraagt aan onze kernwaarden Vakmanschap, Aandacht en Plezier. Op basis van deze definitie maakt AxionContinu onderscheid tussen drie vormen van innovatie:
1. Continu verbeteren
2. Vernieuwen
3. Experimenteren

Lees meer Lees minder

Innovatie kan sec sociale (duurzame) innovatie zijn dan wel gecombineerd worden met technologische innovatie, de zogenaamde ‘blended’ innovatie. Voor ons kan en zal technologische innovatie nooit op zichzelf staan. De meeste van onze innovaties zullen blended innovatie betreffen met als grove indicatie dat een gemiddelde innovatie 80% sociale innovatie zal zijn en 20% technologische. In andere woorden: de meeste van onze innovatie zullen vooral een grote gedragscomponent omvatten rondom het werk anders organiseren, cultuuromslag etc., (juist) ook waar het werken met nieuwe technologie betreft.

We kiezen ervoor om continu veranderen en vernieuwen een integraal onderdeel van onze organisatie te maken en waar mogelijk te experimenteren. We zien innovatie als succesvol als deze klantwaarde heeft toegevoegd, heeft bijgedragen aan onze kernwaarden, duurzaam/structureel wordt ingezet en/of er geleerde lessen zijn gedeeld.

What’s in a name?


We definiëren de drie innovatievormen als volgt:
1. Continu verbeteren: kleine continue stappen binnen het team, met als doel het bestaande beter te maken. Gericht op aanleidingen die in het hier en nu ervaren worden door bewoners en cliënten en/of medewerkers. Praktische en gedragen stappen die vandaag of morgen opgepakt kunnen worden en waarover het team zelf kan besluiten.
2. Vernieuwen (onze terminologie voor wat ook wel radicaal vernieuwen wordt genoemd): projecten met bestaande oplossingen die zich richten op het vernieuwen van welzijn en zorg. We pakken zaken anders aan dan we deden en bedden de vernieuwing in zodat dit het nieuwe ‘usual business’ wordt, met als doel meer klantwaarde te creëren dan we voorheen boden.
3. Experimenteren (onze terminologie voor wat ook wel disruptief vernieuwen wordt genoemd): we proberen bestaande oplossingen uit die zich richten op problematiek die we binnen AxionContinu ook ervaren. Experimenteren is een voorfase van vernieuwen. Het doel is om na te gaan of de oplossing zich leent om breder in de organisatie in te zetten.  
Ter onderscheiding van wat innovatie níet is of wat de link is met innovatie:
• Vervangen is onderhoud en renovatie: we blijven het grotendeels op dezelfde manier doen. Hiervoor is het nodig om een update (onderhoud) te doen/te vervangen omdat het betreffende systeem anders dreigt uit te vallen. Dit is voor ons geen innovatie.
• Wetenschappelijk onderzoek kan door de analyse en inzichten die het biedt leiden tot het besluit iets te vernieuwen maar bijvoorbeeld ook de effecten van een innovatie meten of de aanleiding geven om een kwaliteitsslag te slaan. Ook kan onderzoek een exploratief karakter hebben; een voorbeeld is de pil tegen dementie. Deze disruptieve innovatie wordt bij andere organisaties ontwikkeld en wij haken waar gewenst aan. We haken aan bij wetenschappelijk onderzoek van onder meer hogescholen en universiteiten wanneer we toegevoegde (klant)waarde zien.

Stimuleren en faciliteren van innovatie

Elke innovatievorm vraagt om een andere aanvliegroute, methodiek en aandachtspunten. De aanzet hieronder is zeker niet bedoeld als blauwdruk maar om een denkrichting te geven voor het stimuleren en faciliteren van innovatie.
Van belang voor alle innovatievormen is:
• dat er een cultuur van ‘bij ons kan ‘t’ (optimist in de zorg) heerst ,
• dat leidinggevenden bevlogenheid stimuleren1,
• dat er continu aandacht is voor de driehoek bewoner of cliënt – medewerker of vrijwilliger – naasten,
• dat er doorlopend aandacht is voor ‘gluren bij de buren’, zowel binnen AxionContinu als daarbuiten, om van elkaar te leren en inspiratie op te doen,
• dat we resultaten meten en delen, ook extern,
• dat er middelen (tijd en geld) beschikbaar zijn en draag/veranderkracht is om ideeën uit te kunnen werken (zie Wij doen ‘t).