Je browser is verouderd en geeft deze website niet correct weer. Download een moderne browser en ervaar het internet beter, sneller en veiliger!

Complimenten, suggesties en klachten

AxionContinu doet er alles aan om kwalitatief goede zorg en diensten te leveren. Graag horen wij van u hoe u onze dienstverlening ervaart. Ook suggesties zijn welkom.
Uw reacties geven ons inzicht in wat goed gaat en wat wij kunnen verbeteren. Zo kunnen wij de kwaliteit van zorg en diensten verder vergroten.

Logo Zorgkaart Nederland klein2

Help anderen met uw ervaring

U kunt uw ervaring met AxionContinu delen op de website ZorgkaartNederland. U helpt daarmee anderen die aangewezen zijn op professionele zorg bij het maken van een goede keuze.

Deel uw ervaring

Waardering en suggesties

Bent u tevreden over onze zorg en dienstverlening? Of heeft u een suggestie hoe wij onze zorg en diensten kunnen optimaliseren? Wij waarderen het zeer als u ons dat laat weten.

Lees meer Lees minder

Compliment
U kunt uw waardering delen op Zorgkaart Nederland. Ook kunt uw waardering natuurlijk ook rechtstreeks uitspreken naar onze medewerkers. Of via de mail aan info@axioncontinu.nl. Wij zorgen er dan voor dat het bij de juiste medewerker of afdeling terechtkomt. Complimenten maken bovendien zichtbaar wat er goed gaat. Als bekend is waar cliënten tevreden over zijn, kan dat worden gebruikt voor goede zorg en dienstverlening.

Suggesties
Heeft een suggestie hoe wij onze zorg en diensten kunnen optimaliseren? Ook dan horen wij graag van u. U kunt uw suggestie per e-mail aan ons te sturen, info@axioncontinu.nl.

Klachten

AxionContinu doet er alles aan om kwalitatief hoogwaardige zorg en diensten te leveren. Mocht u toch niet tevreden zijn, dan kunt u dit in eerste instantie bespreken met de betrokkene(n) of een leidinggevende van de betreffende locatie. Als dit niet leidt tot een bevredigende oplossing of als u als cliënt (of contactpersoon) onvoldoende gehoor vindt, kunt u contact opnemen met de klachtenfunctionaris.

Lees meer Lees minder

Klachtenfunctionaris
AxionContinu beschikt over een onafhankelijke, externe klachtenfunctionaris, die u kan ondersteunen bij het zoeken naar een oplossing voor uw klacht. De functionaris behandelt uw klacht in alle vertrouwelijkheid. Meer over de werkwijze van de klachtenfunctionaris leest u in de informatiefolder, die u ook bij de receptie of de afdelingsmanager van uw locatie op kunt halen. Klik hier voor ons klachtenreglement (zie met name hoofdstuk 1, 3, 4 en 6). U kunt uw klacht telefonisch of schriftelijk indienen bij de klachtenfunctionaris.

Contact klachtenfunctionaris
Van maandag tot en met donderdag van 9.00 - 16.00 uur te bereiken via
t: 06 - 5065 5032
e: klachtenafhandeling@axioncontinu.nl
Schriftelijk:
AxionContinu, Centraal Bureau
t.a.v. Klachtenfunctionaris
Beneluxlaan 922
3526 KJ UTRECHT

Klachtencommissie Verzorging en Verpleging Utrecht (KVVU)

Mocht u met AxionContinu niet tot een oplossing komen, dan kunt u zich wenden tot de onafhankelijke Klachtencommissie Verzorging en Verpleging Utrecht (KVVU). De klachtenfunctionaris kan u informeren over de dan te volgen procedure.
Klik hier voor het reglement klachtenbehandeling KVVU (zie met name hoofdstuk 1, 2, 5 en 6).
Voor het indienen van een klacht kunt u gebruik te maken van het online klachtenformulier op de website van de KVVU.

U kunt de klachtencommissie als volgt bereiken:
*Via e-mail: info@kvvu.nl
*Via post:
Klachtencommissie Verzorging en Verpleging Utrecht
Per adres: Centraal Bureau AxionContinu
Beneluxlaan 922
3526 KJ Utrecht

Klachten bij onvrijwillige zorg

Cliënten op wie de Wet zorg en dwang (Wzd) van toepassing is, of hun vertegenwoordigers, hebben op grond van de Wzd recht op ondersteuning van een onafhankelijke vertrouwenspersoon. Daarnaast is er speciaal voor klachten over onvrijwillige zorg ook een Klachtencommissie Onvrijwillige Zorg.

Lees meer Lees minder

Vertrouwenspersoon
De vertrouwenspersoon Wzd voor de regio Utrecht is een functionaris van Zorgstem. De cliëntenvertrouwenspersoon Wzd ondersteunt de cliënt als deze onvrede ervaart op het gebied van onvrijwillige zorg. De cliëntenvertrouwenspersoon luistert onder meer naar de cliënt en geeft antwoord, vertelt cliënten wat hun rechten zijn, zoekt samen met cliënten naar een oplossing voor onvrede en ondersteunt als het nodig is bij het schrijven van een klachtbrief.

Contactgegevens Cliëntenvertrouwenspersoon Wzd

Irene Nobbe
Tel: 06 - 36 54 76 20 / 088 - 678 1000
irene.nobbe@zorgstem.nl

Flyer vertrouwenspersoon Wzd Irene Nobbe


Klachtencommissie Onvrijwillige Zorg (KCOZ)

De KCOZ beoordeelt klachten over onderwerpen die in de Wet zorg en dwang (Wzd) worden genoemd, de zogenaamde Wzd-klachten. Wordt onvrede niet opgelost samen met de cliëntenvertrouwenspersoon Wzd, dan legt AxionContinu Wzd-klachten ter beoordeling voor aan de KCOZ. De KCOZ beoordeelt alleen klachten over een beslissing:
- over de wilsbekwaamheid van een cliënt;
- om onvrijwillige zorg in het zorgplan op te nemen;
- om onvrijwillige zorg uit te voeren;
- om onvrijwillige zorg uit te voeren buiten het zorgplan om;
- over verlof of ontslag;
- van een Wzd-functionaris.

Daarnaast behandelt de KCOZ klachten over nakoming van de volgende verplichtingen:
- de verplichting om een dossier bij de houden, voor zover dat betrekking heeft op onvrijwillige zorgverlening;
- een verplichting van een Wzd-functionaris.

Als u een klacht wil indienen over één van bovengenoemde beslissingen, kunt u dit via de klachtenfunctionaris doen. Zij stuurt de klacht door en informeert de Raad van Bestuur. Na ontvangst van de klacht neemt de KCOZ contact op met degene die de klacht heeft ingediend en degene op wie de klacht betrekking heeft. Zie ook: www.kcoz.nl

Contactgegevens klachtenfunctionaris

Karin Somhorst
Tel: 06 – 50 65 50 32
Op maandag t/m donderdag tussen 9.00 en 16.00 uur
Email: klachtenafhandeling@axioncontinu.nl

AxionContinu, Centraal Bureau
t.a.v. Klachtenfunctionaris
Antwoordnummer 52257
3502 WB Utrecht
(een postzegel is niet nodig)