Vriendenstichting De Wartburg

Structuur
Onder de Vriendenbeheerstichting van AxionContinu vallen zeven fondsen van de volgende woonzorgcentra: De Bijnkershoek, De Componist, De Drie Ringen, De Ingelanden, Mariënstein, De Parkgraaf en Voorveldse Hof.
Daarnaast beheert de vriendenbeheerstichting ook de steunstichtingen van de locaties:De Gildenborgh, Isselwaerde, De Schutse, Voorhoeve en De Wartburg. De locatie ’t Huis aan de Vecht beschikt over een zelfstandige stichting.

Contact
Beneluxlaan 922, 3526 KJ, Utrecht
Telefoonnummer: 030 - 282 2200

RSIN / fiscaal nummer
8041.91.165

Doelstelling
Het voeren van beheer of bestuur over andere stichtingen, die het behartigen van belangen en veraangenamen van het verblijf van bewoners in woonzorgcentra, en het algemeen ondersteunen van woonzorgcentra, tot doel hebben. Met uitsluiting van winstoogmerk.

Bestuur
Het bestuur van stichting vrienden van De Wartburg bestaat uit het bestuur van de Vriendenbeheerstichting, te weten:
De heer Timmermans
Mevrouw von Vonno
De heer de Haas
De heer Broekman
De heer Bor
Mevrouw Thewessen

Alle bestuurders zijn gezamenlijk bevoegd (met andere bestuurders). Er is geen beloningsbeleid vanuit de instelling voor de bestuurders. Het besturen van de vriendenstichting is op vrijwillige basis.

Beheer van het vermogen van de stichting
Minimaal eenmaal per jaar vindt er een bestuursvergadering plaats waarin:
• de jaarrekening van het afgelopen jaar wordt goedgekeurd,
• de begroting voor het komende jaar wordt vastgesteld.
Onderdeel is het beoordelen van de aanvragen en wensen voor activiteiten of aanschaf van materiaal voor het komende jaar, gericht op de doelstelling van de stichting.

Werkwijze
Het management van de woonzorgcentra die onder de vriendenbeheerstichting vallen inventariseert jaarlijks in samenwerking met de cliëntenraden van de zorgcentra de wensen en ideeën voor het komende jaar om het verblijf van de bewoners in het woonzorgcentra te bevorderen. Ter vergadering wordt door het bestuur van de vriendenbeheerstichting de afweging gemaakt en besloten tot welke aanschaf overgegaan wordt en/ of welke activiteiten uitgevoerd gaan worden.

Actueel (jaarlijks) verslag van de uitgevoerde activiteiten
De steunstichting van De Wartburg heeft geïnvesteerd in het onderhoud van de kapel en voor de bewoners een bezoek aan een toneelvoorstelling georganiseerd.

Klik hier voor de jaarrekening van 2016.

Fondsenwerving
De leden van het bestuur van de stichting zetten zich in om fondsen te benaderen om specifieke activiteiten te kunnen uitvoeren. Hierbij wordt gebruik gemaakt van de bestaande netwerken en biedt de zorgorganisatie waar nodig de ondersteuning in het direct aanschrijven van fondsen. Daarnaast wordt jaarlijks geworven onder cliënten en hun familieleden om extra middelen te verkrijgen.

Doneren
Wilt u doneren aan de vriendenstichting van De Wartburg? Dat kan op IBAN NL43 RABO 0129 1710 77 onder vermelding van: Vrienden van De Wartburg.

Communicatie en PR
Communicatie en PR gericht op het ondersteunen van het verwerven van extra gelden is een belangrijk actiepunt. Er is een nieuwe folder gemaakt en ook via deze pagina zal de Stichting zich profileren. Van de uitgevoerde activiteiten en/of aanschaf vanuit de vriendenstichting wordt de nodige publiciteit gemaakt, te weten persberichten en publicatie in de door of vanuit de zorgorganisatie vervaardigde communicatiemiddelen.

Folder
U kunt hier de folder downloaden. Het is ook mogelijk om de folder aan te vragen via: communicatie@axioncontinu.nl.