Vriendenstichting De Schutse

Structuur
Onder de Vriendenbeheerstichting van AxionContinu vallen zeven fondsen van de volgende woonzorgcentra: De Bijnkershoek, De Componist, De Drie Ringen, De Ingelanden, Mariënstein, De Parkgraaf en Voorveldse Hof.
Daarnaast beheert de vriendenbeheerstichting ook de steunstichtingen van de locaties: De Gildenborgh, Isselwaerde, De Schutse, Voorhoeve en De Wartburg. De locatie ’t Huis aan de Vecht beschikt over een zelfstandige stichting.

Contact
De Schutse
Anna van Burenstraat 40
3411 AK LOPIK
Tel. 0348 - 55 17 24

RSIN / fiscaal nummer 816758967

Doelstelling
De doelstelling van de stichting Vrienden van De Schutse bestaat uit het ondersteunen van activiteiten die niet uit de reguliere middelen betaald worden en het wonen in het woonzorgcentrum De Schutse veraangenamen.

Bestuur
Het bestuur van stichting vrienden van De Schutse bestaat uit het bestuur van de Vriendenbeheerstichting, te weten:
De heer Timmermans
Mevrouw von Vonno
De heer de Haas
De heer Broekman
De heer Bor
Mevrouw Thewessen 

Alle bestuurders zijn gezamenlijk bevoegd (met andere bestuurders). Er is geen beloningsbeleid vanuit de instelling voor de bestuurders. Het besturen van de vriendenstichting is op vrijwillige basis.

Hoofdlijnen van het actuele beleidsplan
Minimaal eenmaal per jaar vindt er een bestuursvergadering plaats waarin:
• de jaarrekening van het afgelopen jaar wordt goedgekeurd,
• de begroting voor het komende jaar wordt vastgesteld.
Onderdeel is het beoordelen van de aanvragen en wensen voor activiteiten of aanschaf van materiaal voor het komende jaar, gericht op de doelstelling van de stichting.

Werkwijze
Het management van zorgcentrum De Schutse inventariseert jaarlijks in samenwerking met de cliëntenraad van het zorgcentrum de wensen en ideeën voor het komende jaar om het verblijf van de bewoners in het woonzorgcentra te bevorderen. Ter vergadering wordt door het bestuur van de stichting Vrienden van De Schutse de afweging gemaakt en besloten tot welke aanschaf overgegaan wordt en/ of welke activiteiten uitgevoerd gaan worden.

Actueel (jaarlijks) verslag van de uitgevoerde activiteiten
Het afgelopen jaar heeft de Vriendenstichting geïnvesteerd in een uitje voor de bewoners, bingoprijzen, pianomuziek en DVD’s voor de bewoners van woonzorgcentrum De Schutse.
 
Klik hier voor de Jaarrekening 2016.

Fondsenwerving
De leden van het bestuur van de stichting zetten zich in om fondsen te benaderen om specifieke activiteiten te kunnen uitvoeren. Hierbij wordt gebruik gemaakt van de bestaande netwerken en biedt de zorgorganisatie waar nodig de ondersteuning in het direct aanschrijven van fondsen. Daarnaast wordt jaarlijks geworven onder cliënten en hun familieleden om extra middelen te verkrijgen.

Doneren
Wilt u doneren aan de vriendenstichting van De Schutse? Dat kan op IBAN NL10 RABO 0169 2299 55 onder vermelding van: Vrienden van De Schutse.

Communicatie en PR
Communicatie en PR gericht op het ondersteunen van het verwerven van extra gelden is een belangrijk actiepunt. Er is een nieuwe folder gemaakt en ook via deze pagina zal de Stichting zich profileren. Van de uitgevoerde activiteiten en/of aanschaf vanuit de vriendenstichting wordt de nodige publiciteit gemaakt, te weten persberichten en publicatie in de door of vanuit de zorgorganisatie vervaardigde communicatiemiddelen.

Folder
U kunt hier de folder downloaden. Het is ook mogelijk om de folder aan te vragen via: communicatie@axioncontinu.nl.