Vriendenbeheerstichting AxionContinu

Onder de Vriendenbeheerstichting van AxionContinu vallen zeven fondsen van de volgende woonzorgcentra: De Bijnkershoek, De Componist, De Drie Ringen, De Ingelanden, Mariënstein, De Parkgraaf en Voorveldse Hof.
Daarnaast beheert de vriendenbeheerstichting ook de steunstichtingen van de locaties: De Gildenborgh, Isselwaerde, De Schutse, Voorhoeve en De Wartburg. De locatie ’t Huis aan de Vecht beschikt over een zelfstandige stichting.

Doelstelling
Het voeren van beheer of bestuur over andere stichtingen, die het behartigen van belangen en veraangenamen van het verblijf van bewoners in woonzorgcentra, en het algemeen ondersteunen van woonzorgcentra, tot doel hebben. Met uitsluiting van winstoogmerk.
 
Bestuur
Het bestuur van de Vriendenbeheerstichting is als volgt samengesteld: 
De heer W. van Gent, voorzitter
Mevrouw A. van Vonno-Timmerman
De heer M. de Haas
De heer B. Engbers
De heer P. de Klerk
De heer P. den Otter

Alle bestuurders zijn gezamenlijk bevoegd (met andere bestuurders). Er is geen beloningsbeleid vanuit de instelling voor de bestuurders. Het besturen van de vriendenstichting is op vrijwillige basis.

Minimaal eenmaal per jaar vindt er een bestuursvergadering plaats waarin:
• de jaarrekening van het afgelopen jaar wordt goedgekeurd,
• de begroting voor het komende jaar wordt vastgesteld.
Onderdeel is het beoordelen van de aanvragen en wensen voor activiteiten of aanschaf van materiaal voor het komende jaar, gericht op de doelstelling van de stichting.
 
Werkwijze
Het management van de woonzorgcentra die onder de vriendenbeheerstichting vallen inventariseert jaarlijks in samenwerking met de cliëntenraden van de zorgcentra de wensen en ideeën voor het komende jaar om het verblijf van de bewoners in het woonzorgcentra te bevorderen. Ter vergadering wordt door het bestuur van de vriendenbeheerstichting de afweging gemaakt en besloten tot welke aanschaf overgegaan wordt en/ of welke activiteiten uitgevoerd gaan worden.

Verantwoording, actueel (jaarlijks) verslag van de uitgevoerde activiteiten
Klik hier voor het financieel jaarverslag 2016.

De leden van het bestuur van de stichting zetten zich in om fondsen te benaderen om specifieke activiteiten te kunnen uitvoeren.
Hierbij wordt gebruik gemaakt van de bestaande netwerken en biedt de zorgorganisatie waar nodig de ondersteuning in het direct aanschrijven van fondsen.
Daarnaast wordt jaarlijks geworven onder cliënten en hun familieleden om extra middelen te verkrijgen.

Doneren
Wilt u doneren aan de vriendenstichting?
Dat kan op IBAN NL24 RABO 0129 1634 65 onder vermelding van:
Vrienden van ...  (naam betreffende locatie).

Communicatie en PR gericht op het ondersteunen van het verwerven van extra gelden is een belangrijk actiepunt. Via deze pagina zal de Stichting zich profileren. Van de uitgevoerde activiteiten en/of aanschaf vanuit de vriendenstichting wordt de nodige publiciteit gemaakt, te weten persberichten en publicatie in de door of vanuit de zorgorganisatie vervaardigde communicatiemiddelen.