Personenalarmering

Zo lang mogelijke zelfstandig wonen met een veilig gevoel. Wie wil dat niet? Personenalarmering maakt dit mogelijk. Als u in een acute noodsituatie hulp nodig heeft, is dat met één druk op de knop geregeld, 24 uur per dag. U kunt rekenen op de juiste hulp van professionele medewerkers. Maar ook als u bijvoorbeeld net uit het ziekenhuis komt, chronisch ziek bent, of een lichamelijke handicap hebt, kunt u gebruik maken van personenalarmering. U bent verzekerd van hulp in noodsituaties. Een geruststellende gedachte.

Personenalarmering is een systeem waarmee u in geval van acute nood met één druk op de knop hulp kunt inschakelen. Bijvoorbeeld als u onwel bent geworden, of gevallen. Via de zender die u om uw hand of pols draagt, hebt u direct na de alarmoproep contact met een deskundige medewerker van de centrale meldkamer. Deze medewerker vraagt wat er is gebeurd en zorgt vervolgens dat er snel gepaste hulp wordt geboden.

U neemt een abonnement op personenalarmering bij FocusCura.  Aan FocusCura betaalt u de eenmalige aansluitkosten en het maandelijkse abonnementsgeld. Een installateur van FocusCura komt de apparatuur voor de personenalarmering bij u aansluiten en geeft u duidelijke uitleg over de werking van de zender. Als u kiest voor een sleutelkluis van FocusCura wordt deze ook geïnstalleerd.

De zender is een knop die u om uw hals of pols kunt dragen. Met deze knop kunt u overal in uw eigen huis een alarmoproep geven.

Hulp na een alarmoproep
Na een alarmoproep moet er snel hulp naar uw huis komen. Samen met u maken we van tevoren afspraken wie dit gaat doen. Er zijn twee abonnementen.

  • U kunt kiezen voor de inzet van een professionele hulpverlener (professionele alarmopvolging), die na een alarmoproep naar u toe komt. De medewerker van de centrale meldkamer, die zeven dagen per week dag en nacht bereikbaar is, bepaalt welke professionele hulp er komt in acute situaties. Dat is doorgaans een medewerker van AxionContinu. Als het niet acuut is, dan gaat uw contactpersoon naar u toe. U moet dus miminaal één contactpersoon opgeven.
  • U kunt ook kiezen voor hulpverleners uit uw eigen omgeving (sociale alarmopvolging). Dit kunnen uw kinderen zijn, maar u kunt bijvoorbeeld ook uw buren of andere mantelzorgers vragen. Van hen wordt verwacht dat ze na een telefonische oproep van de centrale meldkamer bereid zijn naar u toe te gaan en hulp te verlenen. Deze bekenden van u moeten daarom in het bezit zijn van uw huissleutel. Om zo zeker mogelijk te zijn van hulp moet u meerdere contactpersonen opgeven. Voor een snelle reactie is het belangrijk dat zij dicht bij u in de buurt wonen.

Vergoeding via zorgverzekering
Vaak vergoedt de zorgverzekering (een deel van de) kosten van personenalarmering. Dit kunt u navragen bij uw zorgverzekeraar.

Wie komt in aanmerking?
Iedereen kan zich abonneren op personenalarmering.

De kosten van de professionele alarmopvolging en de sociale alarmopvolging vindt u op de website van FocusCura.

Aanmelden
U kunt zich hier aanmelden bij FocusCura voor de personenalarmering.
U kunt zich hier aanmelden bij FocusCura wanneer u een alleen een sleutelkluis wilt zonder personenalarmering

Algemene Voorwaarden Professionele Alarmopvolging door Stichting AxionContinu per 1 februari 2020

Algemeen
AxionContinu is de aanbieder van professionele alarmopvolging na een oproep via het alarmsysteem.
AxionContinu werkt samen met samenwerkingspartner FocusCura die de dienst personenalarmering levert. Focuscura is verantwoordelijk voor de levering, onderhoud van de alarmeringsapparatuur en alarmcentrale. Focuscura verzorgt namens AxionContinu de incasso van de professionele alarmopvolging bij de klant.
De professionele alarmopvolging is persoonsgebonden en niet overdraagbaar.
Op de dienstverlening van AxionContinu is een klachtenregeling van toepassing. Bij klachten kan de klant contact opnemen met de klachtenfunctionaris van AxionContinu via mailadres: klachtenafhandeling@axioncontinu.nl

Aan- en afmelding voor professionele alarmopvolging
Een klant kan zich bij FocusCura aanmelden voor professionele alarmopvolging door AxionContinu door de gevraagde gegevens via een (digitaal) aanmeldformulier aan FocusCura beschikbaar te stellen.
Een aanmelding is geaccepteerd als AxionContinu de aanmelding voor professionele opvolging heeft bevestigd. Pas na deze bevestiging zal AxionContinu de beoogde diensten leveren.
Indien de klant de dienst personenalarmering bij samenwerkingspartner FocusCura opzegt, stopt ook automatisch de dienstverlening voor professionele alarmopvolging.

Professionele alarmopvolging
Bij een acute noodsituatie kan gebruik worden gemaakt van het alarm. De klant zal vervolgens, door middel van de alarmeringsapparatuur, in contact komen met de medewerker van de alarmcentrale.
De alarmcentrale beoordeelt de hulpvraag en schakelt indien het een acuut noodgeval betreft de benodigde professionele hulpverlening van AxionContinu in.
De zorgmedewerker van AxionContinu zal zich tot het uiterste inspannen om binnen 30 minuten hulp te bieden. Door onvoorziene situaties zoals verkeersproblemen, ongelukken, weersomstandigheden of gelijktijdige alarmsituaties elders, kan de aanrijtijd langer uitvallen dan 30 minuten.
Professionele alarmopvolging door AxionContinu wordt in principe alleen verleend bij alarmoproepen waar een acute noodsituatie het geval is en waar zo snel mogelijk zorg nodig is om te voorkomen dat er een gevaarlijke of levensbedreigende situatie ontstaat, bijvoorbeeld als u bent gevallen of u zich ernstig verwond of pijn hebt gedaan. Voor andere zorg gerelateerde hulpvragen, verwijzen wij de klant naar de reguliere thuiszorg.
AxionContinu beschikt over deskundige medewerkers die voldoen aan de gestelde kwalificaties die noodzakelijk zijn om de overeengekomen diensten te leveren.
Als er alarm wordt geslagen en de medewerker van de alarmcentrale kan de klant niet horen via de spreek-luisterverbinding zullen zij, na pogingen om de klant telefonisch te bereiken, over gaan tot het inschakelen van de hulpverlener.
Indien acuut noodzakelijk waarschuwt de medewerker van de alarmcentrale daarnaast een daartoe geëigende instantie (politie, brandweer of ambulance).
Bij veelvuldig onterecht gebruik van personenalarmering waardoor er onterecht professionele alarmopvolging door AxionContinu is ingezet, kunnen de kosten die hiermee samenhangen in rekening worden gebracht bij de klant.
Bij veelvuldig gebruik van personenalarmering kan AxionContinu in gesprek treden met de klant of diens contactpersoon om het alarmgebruik te evalueren, eventuele aanbevelingen te doen m.b.t. het gebruik en/of de zorglevering.
AxionContinu kan geen professionele alarmopvolging bieden aan klanten die bij een andere zorginstelling dan AxionContinu thuiszorg voor verzorging en/of verpleging ontvangen.
De klant draagt er zorg voor dat er minimaal 1 contactpersoon wordt doorgegeven bij de aanmelding die gebeld kan worden voor overleg en informatieverstrekking.

Woningtoegang
Indien de klant kiest voor professionele alarmering met zorgopvolging via AxionContinu dient er voor de medewerkers van AxionContinu toegang tot de woning van de klant gerealiseerd te worden. Deze verantwoordelijkheid ligt bij de klant. Deze toegang is noodzakelijk om onze medewerkers bij een alarmmelding of hulpvraag toegang tot de woning van de klant te verschaffen.
Indien de klant in een complex woont met een centrale, afgesloten toegangsdeur, is de klant eveneens verantwoordelijk voor het verschaffen van toegang tot het complex.
AxionContinu neemt geen sleutels van klanten in beheer.
Uitgangspunt is dat om de woning (en het complex) te kunnen betreden de klant een sleutelkluisje met cijfercode bij zijn woning dient te bevestigen. De klant kan zelf een sleutelkluisje met cijfercode aanschaffen en ophangen of via FocusCura een sleutelkluisje huren.
De klant is zelf verantwoordelijk voor het doorgeven van de toegangscode aan de medewerker van AxionContinu
 De sleutelcode wordt opgeslagen in uw persoonlijke elektronische dossier en is alleen toegankelijk voor de daarvoor bevoegde medewerkers in overeenstemming met de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG).
 AxionContinu is niet aansprakelijk indien de toegangscode niet bekend is bij AxionContinu of de zorgcentrale, of gewijzigd is of niet meer functioneert.
 De klant is zelf verantwoordelijk voor het aanwezig zijn van de sleutel(s) in het sleutelkluisje.
 Indien de klant geen sleutelkastje wenst aan te schaffen, en de keuze maakt voor een andere manier om toegang te verlenen, dan is het voor AxionContinu in principe niet mogelijk om professionele alarmopvolging te bieden. In een enkele uitzondering kan hiervoor afgeweken worden. Hiervoor dient van te voren toestemming voor zijn gegeven door AxionContinu en dient vast te zijn gelegd in het zorgdossier.
 Indien de toegang tot de woning -inclusief de centrale toegangsdeur van het complex- niet door de klant is geregeld, (bijv. omdat er geen sleutelkluisje is geregeld, de sleutel niet in het sleutelkluisje zit, de code niet meer klopt of omdat een andere manier van toegangsverschaffing niet duidelijk door de klant is aangegeven aan AxionContinu) kan de deur worden opengebroken om de medewerker toegang te verlenen, eventueel met hulp van derden, indien dit noodzakelijk is in verband met acute hulpverlening. De schade die hierdoor is ontstaan is voor eigen rekening van de klant.
AxionContinu accepteert geen digitale sleuteloplossingen waar d.m.v. een app de deur geopend kan worden.
AxionContinu accepteert geen onveilige sleuteloplossingen zoals een sleutel onder de deurmat of in een bloempot e.d.

Aansprakelijkheid
AxionContinu is niet aansprakelijk voor:
De aansluiting, werking en storingen van de alarmeringsapparatuur.
Het niet tijdig aanwezig zijn van gewaarschuwde personen, hulpverleners of instanties als gevolg van onvoorziene omstandigheden (verkeersproblemen, ongelukken, weersomstandigheden, gelijktijdige alarmsituatie elders e.d.).
Schade als gevolg van de handelswijze van de ingeschakelde hulpverlener(s) na een gemelde alarmoproep.
Schade die kan ontstaan indien na een gemelde noodsituatie de toegang tot de woning moet worden geforceerd;

De klant is verantwoordelijk voor het actueel houden van zijn of haar gegevens. Wijzigingen dienen aan FocusCura doorgegeven te worden.
De klant kan aanspraak maken op de zorgverlening als er aan deze algemene voorwaarden en de betalingsverplichtingen wordt voldaan.

Financieel
De abonnementskosten voor de professionele alarmopvolging worden uit naam van AxionContinu door samenwerkingspartner FocusCura  maandelijks via automatische incasso geïnd.
AxionContinu kan de tarieven jaarlijks verhogen op basis van de consumentenprijsindex van het CBS en behoudt zich het recht voor om bij andere kostenstijging, tarieven aan te passen. De klant wordt vooraf over andere tariefswijzigingen dan indexering geïnformeerd.
AxionContinu is bevoegd de professionele alarmopvolging per direct op te zeggen indien het verlenen van zorg- en hulpverlening wordt belemmerd. De klant wordt daarvan schriftelijk op de hoogte gesteld. Het is eventueel mogelijk om de professionele alarmopvolging om te zetten naar sociale alarmopvolging in overleg met FocusCura.

Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG)
AxionContinu verwerkt uw persoonsgegevens alleen in overeenstemming met de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG).
Noodzakelijke klant gerelateerde gegevens kunnen worden uitgewisseld aan hulp- en dienstverleners om een adequate dienstverlening te kunnen realiseren.

Wijziging Algemene Voorwaarden Professionele alarmopvolging
AxionContinu heeft het recht deze algemene voorwaarden te wijzigen. De gewijzigde algemene voorwaarden zijn voor de klant, dertig dagen nadat de klant daarvan op de hoogte is gesteld, bindend.
Alleen de meest recente versie van de algemene voorwaarden professionele personenalarmering zijn van toepassing. Deze kunnen worden gedownload via www.AxionContinu.nl

 

Hebt u nog vragen of wilt u zich aanmelden voor personenalarmering?
Klik hier voor de website van FocusCura.
t: 030 - 692 70 50
e: service@focuscura.nl

U kunt ook contact opnemen met het servicebureau van AxionContinu.
Bereikbaar op werkdagen van 9.00-17.00 uur.
t: 030 - 282 22 77
e: servicebureau@axioncontinu.nl