Je browser is verouderd en geeft deze website niet correct weer. Download een moderne browser en ervaar het internet beter, sneller en veiliger!

Mooi leven illustratie breed

Mooi leven

Hoe kijken we terug?

Een mooi leven… wat we daar onder verstaan is voor iedereen anders. Voor de een betekent dat misschien gezond zijn en thuis kunnen blijven wonen. En voor een ander wellicht een leven vol hobby’s en activiteiten. In 2021 zijn we ons meer gaan verdiepen in ‘een mooi leven’. Wat is een mooi leven precies voor cliënten? Hoe kan AxionContinu van toegevoegde waarde zijn? Tegelijkertijd kijken we welke andere partijen een bijdrage kunnen leveren aan het gevoel van mooi leven van de cliënt. Hoe kunnen we bijvoorbeeld samenwerken met de familie of met het netwerk van de cliënt. Door de focus te leggen op de klantwaarde, klantreis en door anderen te betrekken, kan AxionContinu flexibel zijn en inspelen op de mooie dag van die betreffende cliënt.

VerpleegThuis
Mooi leven, dat is wat we onze ouderen gunnen. We willen mooie momenten voor hen creëren. En hoe doe je dat? Afgelopen jaar hebben we op een bijzondere manier een inkijk gekregen in het leven in een verpleeghuis. Teun Toebes, een net afgestudeerde verpleegkundige, wilde ervaren hoe het is om op een gesloten afdeling te wonen. AxionContinu stond open voor dit experiment en zo kon Teun zijn intrek nemen in woonzorgcentrum Voorhoeve.

Lees meer Lees minder

Teun gaat regelmatig in gesprek over zijn ervaringen en hij deelt zijn verhalen via social media en andere kanalen. In 2021 verscheen zijn boek VerpleegThuis over zijn leven bij AxionContinu. Soms zijn zijn verhalen grappig en luchtig, maar soms ook kritisch en houden ze ons een spiegel voor. Maar hoe het ook zij, Teun stimuleert ons om vanuit het perspectief van mensen met dementie naar de huidige en toekomstige zorg te kijken. Zijn ervaringen helpen ons om het goede gesprek te voeren met, en tussen onze medewerkers, over kwaliteit van leven.

Zorg in verhalen Verpleeg Thuis bewoner en Teun Toebes

Warme zorg

Aandacht voor kunst en cultuur om cliënten een mooie dag te bezorgen is voor AxionContinu vanzelfsprekend. Al jaren zijn we voorloper op dit gebied. Ook in 2021 is het, ondanks de vele coronamaatregelen, toch gelukt om weer veel activiteiten op dit gebied te ontplooien.

Wonen Een fijne dag Kunst Utrecht museumdag man kijkt in vitrine

Een aantal voorbeelden lichten we hieronder toe.

Lees meer Lees minder

Utrecht Museumdag
Utrecht Museumdag
brengt musea en Utrechtse cultuurliefhebbers, die niet meer zelfstandig op pad kunnen, bij elkaar. Vanwege corona is er een aantal alternatieve projecten georganiseerd, zoals de reizende tentoonstelling met kunst uit zes Utrechtse musea die bij dertien locaties van AxionContinu is langsgegaan. Deze tentoonstelling bleef zo’n drie tot vier weken in elk locatie staan. Er zijn twee creatieve workshops gehouden waar achttien locaties en dagbehandelingencentra aan mee hebben gedaan. Ook is het Centraal Museum en het Spoorwegmuseum bij de bewoners gebracht. Daarnaast hebben we samen met Het Utrechts Archief een set Winterkaarten cadeau gedaan aan bewoners. Dit als alternatief omdat er zoveel activiteiten door corona zijn uitgevallen.

Op 16 september 2022 ontving Utrecht Museumdag uit handen van Marianne Gloudi, vrijwilliger bij Alzheimer Nederland Gemeente Utrecht, als eerste organisatie in de stad Utrecht, het certificaat ‘Dementievriendelijke organisatie’.

Nachtwacht op locatie
In 2021 heeft AxionContinu samengewerkt met het Rijksmuseum. In De Ingelanden en De Parkgraaf stond een aantal weken een replica op ware grootte van de Nachtwacht. Bovendien konden cliënten zich in de kleding uit die tijd steken.

Kleur het Leven
In 2021 heeft het project Kleur het Leven een update gekregen. Deze kunstactiviteit stimuleert het gesprek over een afbeelding door een gedicht of vraag. Er zijn nieuwe tekeningen toegevoegd en de tekendozen zijn voorzien van nieuwe teken- en schildermaterialen.

Zomerwerkboek
Het Kunstwerkboek is een doe-boek vol kunstzinnige activiteiten. Het eerste boek kwam uit in de zomer van 2020 en werd vormgegeven door twaalf Utrechtse kunstenaars en vier Utrechtse schrijvers. In 2021 is een derde deel van deze succesvolle serie gemaakt, het Zomerwerkboek. Deze keer is het samen met medewerkers van AxionContinu ontwikkeld.

Robotstories
In samenwerking met De Nieuwe Oost / Wintertuin, de Vrije Universiteit, de Hogeschool voor de Kunsten Utrecht en ArtEZ is in 2021 een start gemaakt met het project Robotstories. Het project loopt door in 2022.

Voetjes van de Vloer Festival
In 2021 hebben we een coronaversie van het Voetjes van de vloer Festival georganiseerd. Het festival was deze keer kleiner, maar zeker waardevol, mede doordat het project samenviel met Coming Out Day. Hier is binnen heel AxionContinu ook aandacht aan besteed. Door de link met Coming Out Day was de poster ook roze met een regenboogtintje.

Wereld Alzheimer Dag
In 2021 heeft AxionContinu meegedaan met diverse activiteiten rond Wereld Alzheimer Dag. Naast de start van een Dementie Vriendelijke Gemeente Utrecht hebben we een Utrechts geheugenspel ontwikkeld dat op alle locaties waar mensen met dementie wonen, is verspreid.

Jazz optredens
Door steun van de Vriendenstichting was het mogelijk om een nieuwe, vrij kostbare activiteit naar de locaties te brengen, namelijk jazzoptredens. Dit was een welkome afwisseling op de klassieke muziek en Hollandse meezingers.

Dichter bij de Zorg
Twee dichters hebben in de locaties De Drie Ringen en Dagbehandeling De Gildenborgh deelnemers met poëzie en schrijfworkshops uitgedaagd om hun emoties en gedachten op papier te zetten.

Langer thuis

Langer Thuis is een programma van het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport. Om het toenemend aantal ouderen genoeg zorg en ondersteuning te kunnen bieden, staan we als samenleving voor een belangrijke uitdaging. Het programma Langer Thuis stuurt op drie voorwaarden om zelfstandig oud te kunnen worden en tegelijkertijd de kwaliteit van leven hoog te houden:

Thuiszorg deur met client
 1. Professionele, kwalitatieve zorg thuis
 2. Mantelzorg en andere vormen van vrijwillige ondersteuning
 3. Verbeteren of behouden van een goede woonomgeving

Binnen AxionContinu is in 2021 gestart met de voorbereidingen om invulling te geven aan het landelijke programma Langer Thuis. Veel onderdelen van onze organisatie, zowel vastgoed, als de divisies Verzorgd Wonen en Thuis, zijn hierbij betrokken. Daarnaast zoeken we de samenwerking op met andere partijen om ons heen, zoals de gemeente, woningcorporaties en maatschappelijke partners. In het laatste kwartaal van 2021 is een programmamanager aangesteld. In 2022 verwachten we concrete stappen te kunnen zetten.

Kwaliteitsverslag Cliënten

Lees hier meer over de volgende kwaliteitsonderwerpen:

 • Meldingen Incidenten Cliënten
 • Klachten cliënten
 • Inspectie voor gezondheid en jeugd (IGJ)
 • Kwaliteitsaudits
 • Decubitusprevalentie
 • Rapportage onvrijwillige zorg (OVZ)
Lees meer Lees minder


Meldingen Incidenten Cliënten (MIC)

In het afgelopen jaar heeft iedere locatie binnen divisie Verzorgd Wonen een eigen MIC-commissie gehad. Voor zowel de divisies Thuis en Revalidatie & Herstel is er per divisie één MIC-commissie opgericht. De commissies werkten volgens een vastgesteld reglement, maakten over ieder kwartaal een MIC-rapportage en gaven zowel gevraagd als ongevraagd advies aan het management.

Doel van deze (bijna) Melding Incidenten Cliënten (MIC) rapportage is te komen tot een cijfermatig overzicht en trend van de geregistreerde (bijna) MIC-meldingen naar soort, bepaalde periode, per afdeling/team/dienst. Daarnaast bevat de rapportage een inhoudelijke analyse van de (bijna) MIC-meldingen en de door de MIC-commissie gegeven (gevraagd/ongevraagd) adviezen, waarbij in de rapportage de verbeterpunten worden opgenomen.

Hieronder volgt een overzicht van gemelde (bijna) MIC-meldingen naar type melding:

Aantal MIC meldingen


Klachten cliënten

Klachten van cliënten kunnen zowel bij de onafhankelijk klachtenfunctionaris als rechtstreeks bij AxionContinu worden ingediend. In 2021 heeft de onafhankelijke klachtenfunctionaris 22 klachten (34% van totaal aantal klachten) behandeld van 8 klagers. De meeste klachten gaan over de verzorging en/of behandeling van de cliënt (45%). De overige klachten zijn verdeeld over diverse categorieën die u kunt aflezen in de grafiek.

Aantal klachten per categorie 2021

Van alle klachten is geen enkele door een cliënt ingediend, de klachten zijn gemeld door een mantelzorger of een vertegenwoordiger.
In 2021 zijn 42 klachten (66%) afgehandeld door AxionContinu. Onderstaande tabel geeft inzicht in het aantal klachten per categorie.

Categorieen afgehandelde klachten 2021


Inspectie voor gezondheid en jeugd (IGJ)

In het afgelopen jaar zijn er zeven calamiteiten en twee meldingen bij de IGJ geweest. Daarnaast heeft de IGJ aan één locatie een bezoek gebracht. Er is een Transmurale Incidenten Melding (TIM) voor de divisie Revalidatie & Herstel ingediend.

Kwaliteitsaudits

In het eerste kwartaal van 2021 is er een AxionContinu brede interne audit gehouden op het thema medicatieveiligheid. De volgende zaken zijn geconstateerd en opgepakt op het gebied van beheer werkvoorraad medicatie per locatie, medicatiereview, medicatieoverdracht van en naar ziekenhuizen en medicatie fouten, zoals vergeten medicatie en dubbele controle, uitvoeringsverzoek huisarts en gewijzigde toedienlijsten na mutatie.
In het tweede kwartaal is er naast een audit hygiëne en infectiepreventie in Coronatijd ook een Externe Audit ISO 9001:2015 gehouden. Er is een aantal algemene aandachtspunten uit de interne audit hygiëne en infectiepreventie in Coronatijd gekomen. Deze aandachtspunten zijn dat er veel geleerd is van de 1e en 2e golf, wat leidde tot meer rust en professioneel handelen; Overal wordt aangegeven over voldoende middelen te beschikken; De diversiteit en hoeveelheid van wijzigingen in protocollen/werkwijzen heeft plaats gemaakt in meer praktische en werkbare protocollen, waarbij de extramurale zorg meer aandacht vraagt. Deze punten zijn opgepakt door de extramurale zorgteams.
Wat betreft de resultaten van ISO audit door LRCA is vastgesteld dat het managementsysteem van AxionContinu voldoet aan de eisen uit de ISO 9001:2015. Er zijn geen majors en minors waargenomen.
In het derde kwartaal is een interne audit uitgevoerd op het onderwerp ‘Methodisch cyclisch werken in het EZD’. De bevindingen en verbeterpunten zijn naar elke afdelingsmanager gestuurd.
Binnen de Divisie Revalidatie en herstel hebben hiernaast nog diverse interne/externe audits plaatsgevonden op Divisie en locatieniveau waar onder andere gekeken is naar bekwaamheids-paspoorten, werkdruk onder behandelaren, voedingsveiligheid, schoonmaak en legionella.
In het vierde kwartaal zijn er zijn veelal locatie gerelateerde audits uitgevoerd. Op drie locaties zijn Mistery gast audit uitgevoerd door Informatie-beveiligingsadviseur van de afdeling ICT, voedingsveiligheid, bhv-oefening, schoonmaak en legionella. Van iedere audit is een verslag gemaakt en acties uitgezet. De meeste resultaten waren zeer positief!

Decubitusprevalentie

Eens per jaar wordt de decubitus prevalentie gemeten conform de handleiding kwaliteitskader verpleeghuiszorg. AxionContinu had in 2021 gemiddeld 4,05 %. Dit is 1,42 % lager ten opzichte van de laatst gemeten meting. Dit is ook 0,15 % lager ten opzichte van de landelijke Bench-markcijfer (4,2%)

Rapportage onvrijwillige zorg (OVZ)

Registratie van onvrijwillige zorg (OVZ) vindt plaats in het MijnCaress zorgdossier van de cliënt. De module OVZ wordt door de zorgverantwoordelijke ingevuld, voorafgaand aan de inzet van de onvrijwillige zorg geaccordeerd door een arts of psycholoog en vervolgens binnen 14 dagen beoordeeld door een Wzd-functionaris. Op basis van de inrichting van het Elektronisch Zorg Dossier zijn over de eerste en tweede helft 2021 onderstaande gegevens te zien.

Gegezette maatregelen wzd 2021

Analyse rapportage Wzd
In 2021 is blijvend aandacht besteed aan communicatie over de Wzd, zowel intern richting medewerkers, als richting (potentiële) cliënten en familie. Dit is in lijn met het advies van de CCR (uit de jaarrapportage 2020) om in 2021 en 2022 in te zetten op voorlichting van cliënt en naaste. Zo is er voor medewerkers een Wzd-handout ontwikkeld waarin in de essentie van de Wzd en hoe AxionContinu hiermee omgaat is weergegeven. Voor cliënten en naasten is er een Wzd-informatiemap beschikbaar met hierin informatie over de cliëntenvertrouwenspersoon Wzd, de klachtenprocedure en toelichting over (wettelijke) vertegenwoordiging en eerste contactpersoon (een algemene brochure over de Wzd is nog in ontwikkeling). Dit wordt ondersteund door de bezoeken van de cliëntenvertrouwenspersoon Wzd aan de locaties van de divisie Verzorgd Wonen.

Eind 2021 is door de Wzd-commissie - met vertegenwoordiging vanuit alle drie de divisies - en de Raad van Bestuur geconcludeerd dat AxionContinu al goed op weg is in de implementatie van de Wzd, maar dat er in 2022 extra aandacht benodigd is voor het aanscherpen en verbeteren van de randvoorwaarden voor implementatie. In 2022 zal daarom het project ‘Wzd uitvoering’ van start gaan waarbij als eerste activiteit een nulmeting binnen teams zal worden uitgezet. De resultaten van de nulmeting worden vertaald in een verbeterplan. Scholing maakt hier hoe dan ook een onderdeel van uit, met als insteek om de ‘geest van de wet’ dichter bij de medewerker te krijgen. Zo zullen er naar alle waarschijnlijkheid na de zomer van 2022 interactieve theatervoorstellingen over het thema vrijheid voor medewerkers worden georganiseerd.

Medezeggenschap clienten

De Centrale Cliëntenraad (CCR) bestaat uit een onafhankelijke voorzitter, een onafhankelijk lid en vertegenwoordigers van cliëntenraden van de locaties. Niet elke cliëntenraad laat zich vertegenwoordigen in de CCR, hierbij loopt het contact via de adviseur medezeggenschap. De divisies Revalidatie & herstel en Thuis geven de medezeggenschap vorm door middel van gesprekken. De CCR adviseert ook over het belang van deze cliënten.

In het verslagjaar bestond de CCR uit de volgende leden:

 • Anja Laeven, voorzitter
 • Thea Schouten, vice-voorzitter
 • Sonja van Oudhuizen
 • Monique Prak
 • Doriana Cau

De CCR in 2021
2021 was een bijzonder jaar omdat CoViD-19 nog steeds de samenleving en daarmee ook de Verpleging, verzorging en thuiszorg raakte. Cliënten en medewerkers konden vroeg in het jaar gevaccineerd worden. De maatregelen rondom CoViD van cliënten en medewerkers was het hele jaar onderwerp van gesprek bij de medezeggenschapsorganen op de locaties en in de CCR. De medezeggenschap stond in het teken van het behartigen van de belangen van de cliënt. Deze liepen uiteen van cliënten of familieleden die geen onvrijwillig risico wilden lopen tot hen die risico wilden lopen.

Lees meer Lees minder

Medezeggenschap cliënt
De cliëntenraad heeft tot de taak om gemeenschappelijke belangen van de cliënten te behartigen op locatie en/of voor de hele organisatie. De basis voor deze medezeggenschap is de Wet Medezeggenschap Cliënten Zorginstellingen (WMCZ2018). In 2021 is wanneer de mogelijkheden het toelieten op veel locaties gestart met enthousiasmeren van nieuwe leden. Er is een artikel verschenen over de Medezeggenschap Client in het blad Contact. Aansluitend zijn kaarten verzonden naar bewoners en/of familieleden met de oproep om mee te praten. Hierop zijn 17 reacties gekomen.

De adviseur Medezeggenschap Cliënt biedt professioneel inhoudelijke ondersteuning aan de centrale cliëntenraad en aan de cliëntenraden van de locaties en bereidt de overlegvergaderingen met de Raad van Bestuur voor. Alle lokale raden krijgen daarnaast ook administratieve ondersteuning vanuit de locatie.

Vergaderingen
De voorzitter van de Raad van Bestuur overlegde in 2020 met een grote frequentie met de CCR. Het ging zowel om geplande contacten in vergaderingen via Teams als om contact op korte termijn omdat de situatie om overleg, informatie of advies vroeg. De zorgmanagers en/of afdelingsmanagers hielden contact met de desbetreffende locatie cliëntenraden in een afgesproken frequentie en waar nodig extra.

Onderwerpen
AxionContinu heeft het goede gebruik om over op handen zijnde onderwerpen van gedachten te wisselen met de cliëntenraden. Zo komt medezeggenschap niet alleen tot stand door middel van een formeel advies, maar ook door het meedenken in een vroeg stadium.

Adviezen
De CCR heeft advies uitgebracht over diverse onderwerpen. Belangrijke onderwerpen voor de CCR in dit verslag jaar waren:-CoViD-19, op basis van de informatievoorzieing uit de organisatie overleg en advies over diverse onderwerpen.-Deelname aan de adviescommissie bij de werving van Divisie-directeur VW en voorzitter van de Raad van Toezicht (functieprofiel, kennismakingsgesprek, case-presentatie).Advies Kaderbrief, Begroting, Kwaliteitsplannen, Vaccinatieprogramma, Fase 3, Jaarrekening 2020, Jaarrapportage 2020, Dagbesteding, Onvrijwillige zorg, Verhuizing De Gildenborgh, Fusie Demeter, Herbenoeming leden CCR, Bedbezetting, Analyse toegepaste onvrijwillige zorg, Mantelzorgbeleid, Beleidsnotitie Wzd ‘Vrijheid tenzij’. Hierbij is het belang van ‘de cliënt als groep’ voor de CCR altijd richtinggevend.