Je browser is verouderd en geeft deze website niet correct weer. Download een moderne browser en ervaar het internet beter, sneller en veiliger!

Mooi leven illustratie breed

Mooi leven

Hoe kijken we terug?

Een mooi leven… wat we daar onder verstaan is voor iedereen anders. Voor de een betekent dat misschien gezond zijn en thuis kunnen blijven wonen. En voor een ander wellicht een leven vol hobby’s en activiteiten. In 2021 zijn we ons meer gaan verdiepen in ‘een mooi leven’. Wat is een mooi leven precies voor cliënten? Hoe kan AxionContinu van toegevoegde waarde zijn? Tegelijkertijd kijken we welke andere partijen een bijdrage kunnen leveren aan het gevoel van mooi leven van de cliënt. Hoe kunnen we bijvoorbeeld samenwerken met de familie of met het netwerk van de cliënt. Door de focus te leggen op de klantwaarde, klantreis en door anderen te betrekken, kan AxionContinu flexibel zijn en inspelen op de mooie dag van die betreffende cliënt.

VerpleegThuis
Mooi leven, dat is wat we onze ouderen gunnen. We willen mooie momenten voor hen creëren. En hoe doe je dat? Afgelopen jaar hebben we op een bijzondere manier een inkijk gekregen in het leven in een verpleeghuis. Teun Toebes, een net afgestudeerde verpleegkundige, wilde ervaren hoe het is om op een gesloten afdeling te wonen. AxionContinu stond open voor dit experiment en zo kon Teun zijn intrek nemen in woonzorgcentrum Voorhoeve.

Lees meer Lees minder

Teun gaat regelmatig in gesprek over zijn ervaringen en hij deelt zijn verhalen via social media en andere kanalen. In 2021 verscheen zijn boek VerpleegThuis over zijn leven bij AxionContinu. Soms zijn zijn verhalen grappig en luchtig, maar soms ook kritisch en houden ze ons een spiegel voor. Maar hoe het ook zij, Teun stimuleert ons om vanuit het perspectief van mensen met dementie naar de huidige en toekomstige zorg te kijken. Zijn ervaringen helpen ons om het goede gesprek te voeren met, en tussen onze medewerkers, over kwaliteit van leven.

Zorg in verhalen Verpleeg Thuis bewoner en Teun Toebes

Warme zorg

Aandacht voor kunst en cultuur om cliënten een mooie dag te bezorgen is voor AxionContinu vanzelfsprekend. Al jaren zijn we voorloper op dit gebied. Ook in 2021 is het, ondanks de vele coronamaatregelen, toch gelukt om weer veel activiteiten op dit gebied te ontplooien.

Wonen Een fijne dag Kunst Utrecht museumdag man kijkt in vitrine

Een aantal voorbeelden lichten we hieronder toe.

Lees meer Lees minder

Utrecht Museumdag
Utrecht Museumdag
brengt musea en Utrechtse cultuurliefhebbers, die niet meer zelfstandig op pad kunnen, bij elkaar. Vanwege corona is er een aantal alternatieve projecten georganiseerd, zoals de reizende tentoonstelling met kunst uit zes Utrechtse musea die bij dertien locaties van AxionContinu is langsgegaan. Deze tentoonstelling bleef zo’n drie tot vier weken in elk locatie staan. Er zijn twee creatieve workshops gehouden waar achttien locaties en dagbehandelingencentra aan mee hebben gedaan. Ook is het Centraal Museum en het Spoorwegmuseum bij de bewoners gebracht. Daarnaast hebben we samen met Het Utrechts Archief een set Winterkaarten cadeau gedaan aan bewoners. Dit als alternatief omdat er zoveel activiteiten door corona zijn uitgevallen.

Nachtwacht op locatie
In 2021 heeft AxionContinu samengewerkt met het Rijksmuseum. In De Ingelanden en De Parkgraaf stond een aantal weken een replica op ware grootte van de Nachtwacht. Bovendien konden cliënten zich in de kleding uit die tijd steken.

Kleur het Leven
In 2021 heeft het project Kleur het Leven een update gekregen. Deze kunstactiviteit stimuleert het gesprek over een afbeelding door een gedicht of vraag. Er zijn nieuwe tekeningen toegevoegd en de tekendozen zijn voorzien van nieuwe teken- en schildermaterialen.

Zomerwerkboek
Het Kunstwerkboek is een doe-boek vol kunstzinnige activiteiten. Het eerste boek kwam uit in de zomer van 2020 en werd vormgegeven door twaalf Utrechtse kunstenaars en vier Utrechtse schrijvers. In 2021 is een derde deel van deze succesvolle serie gemaakt, het Zomerwerkboek. Deze keer is het samen met medewerkers van AxionContinu ontwikkeld.

Robotstories
In samenwerking met De Nieuwe Oost / Wintertuin, de Vrije Universiteit, de Hogeschool voor de Kunsten Utrecht en ArtEZ is in 2021 een start gemaakt met het project Robotstories. Het project loopt door in 2022.

Voetjes van de Vloer Festival
In 2021 hebben we een coronaversie van het Voetjes van de vloer Festival georganiseerd. Het festival was deze keer kleiner, maar zeker waardevol, mede doordat het project samenviel met Coming Out Day. Hier is binnen heel AxionContinu ook aandacht aan besteed. Door de link met Coming Out Day was de poster ook roze met een regenboogtintje.

Wereld Alzheimer Dag
In 2021 heeft AxionContinu meegedaan met diverse activiteiten rond Wereld Alzheimer Dag. Naast de start van een Dementie Vriendelijke Gemeente Utrecht hebben we een Utrechts geheugenspel ontwikkeld dat op alle locaties waar mensen met dementie wonen, is verspreid.

Jazz optredens
Door steun van de Vriendenstichting was het mogelijk om een nieuwe, vrij kostbare activiteit naar de locaties te brengen, namelijk jazzoptredens. Dit was een welkome afwisseling op de klassieke muziek en Hollandse meezingers.

Dichter bij de Zorg
Twee dichters hebben in de locaties De Drie Ringen en Dagbehandeling De Gildenborgh deelnemers met poëzie en schrijfworkshops uitgedaagd om hun emoties en gedachten op papier te zetten.

Langer thuis

Langer Thuis is een programma van het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport. Om het toenemend aantal ouderen genoeg zorg en ondersteuning te kunnen bieden, staan we als samenleving voor een belangrijke uitdaging. Het programma Langer Thuis stuurt op drie voorwaarden om zelfstandig oud te kunnen worden en tegelijkertijd de kwaliteit van leven hoog te houden:

Thuiszorg deur met client
  1. Professionele, kwalitatieve zorg thuis
  2. Mantelzorg en andere vormen van vrijwillige ondersteuning
  3. Verbeteren of behouden van een goede woonomgeving

Binnen AxionContinu is in 2021 gestart met de voorbereidingen om invulling te geven aan het landelijke programma Langer Thuis. Veel onderdelen van onze organisatie, zowel vastgoed, als de divisies Verzorgd Wonen en Thuis, zijn hierbij betrokken. Daarnaast zoeken we de samenwerking op met andere partijen om ons heen, zoals de gemeente, woningcorporaties en maatschappelijke partners. In het laatste kwartaal van 2021 is een programmamanager aangesteld. In 2022 verwachten we concrete stappen te kunnen zetten.

Medezeggenschap clienten

De Centrale Cliëntenraad (CCR) bestaat uit een onafhankelijke voorzitter, een onafhankelijk lid en vertegenwoordigers van cliëntenraden van de locaties. Niet elke cliëntenraad laat zich vertegenwoordigen in de CCR, hierbij loopt het contact via de adviseur medezeggenschap. De divisies Revalidatie & herstel en Thuis geven de medezeggenschap vorm door middel van gesprekken. De CCR adviseert ook over het belang van deze cliënten.

In het verslagjaar bestond de CCR uit de volgende leden:

  • Anja Laeven, voorzitter
  • Thea Schouten, vice-voorzitter
  • Sonja van Oudhuizen
  • Monique Prak
  • Doriana Cau

De CCR in 2021
2021 was een bijzonder jaar omdat CoViD-19 nog steeds de samenleving en daarmee ook de Verpleging, verzorging en thuiszorg raakte. Cliënten en medewerkers konden vroeg in het jaar gevaccineerd worden. De maatregelen rondom CoViD van cliënten en medewerkers was het hele jaar onderwerp van gesprek bij de medezeggenschapsorganen op de locaties en in de CCR. De medezeggenschap stond in het teken van het behartigen van de belangen van de cliënt. Deze liepen uiteen van cliënten of familieleden die geen onvrijwillig risico wilden lopen tot hen die risico wilden lopen.

Lees meer Lees minder

Medezeggenschap cliënt
De cliëntenraad heeft tot de taak om gemeenschappelijke belangen van de cliënten te behartigen op locatie en/of voor de hele organisatie. De basis voor deze medezeggenschap is de Wet Medezeggenschap Cliënten Zorginstellingen (WMCZ2018). In 2021 is wanneer de mogelijkheden het toelieten op veel locaties gestart met enthousiasmeren van nieuwe leden. Er is een artikel verschenen over de Medezeggenschap Client in het blad Contact. Aansluitend zijn kaarten verzonden naar bewoners en/of familieleden met de oproep om mee te praten. Hierop zijn 17 reacties gekomen.

De adviseur Medezeggenschap Cliënt biedt professioneel inhoudelijke ondersteuning aan de centrale cliëntenraad en aan de cliëntenraden van de locaties en bereidt de overlegvergaderingen met de Raad van Bestuur voor. Alle lokale raden krijgen daarnaast ook administratieve ondersteuning vanuit de locatie.

Vergaderingen
De voorzitter van de Raad van Bestuur overlegde in 2020 met een grote frequentie met de CCR. Het ging zowel om geplande contacten in vergaderingen via Teams als om contact op korte termijn omdat de situatie om overleg, informatie of advies vroeg. De zorgmanagers en/of afdelingsmanagers hielden contact met de desbetreffende locatie cliëntenraden in een afgesproken frequentie en waar nodig extra.

Onderwerpen
AxionContinu heeft het goede gebruik om over op handen zijnde onderwerpen van gedachten te wisselen met de cliëntenraden. Zo komt medezeggenschap niet alleen tot stand door middel van een formeel advies, maar ook door het meedenken in een vroeg stadium.

Adviezen
De CCR heeft advies uitgebracht over diverse onderwerpen. Belangrijke onderwerpen voor de CCR in dit verslag jaar waren:-CoViD-19, op basis van de informatievoorzieing uit de organisatie overleg en advies over diverse onderwerpen.-Deelname aan de adviescommissie bij de werving van Divisie-directeur VW en voorzitter van de Raad van Toezicht (functieprofiel, kennismakingsgesprek, case-presentatie).Advies Kaderbrief, Begroting, Kwaliteitsplannen, Vaccinatieprogramma, Fase 3, Jaarrekening 2020, Jaarrapportage 2020, Dagbesteding, Onvrijwillige zorg, Verhuizing De Gildenborgh, Fusie Demeter, Herbenoeming leden CCR, Bedbezetting, Analyse toegepaste onvrijwillige zorg, Mantelzorgbeleid, Beleidsnotitie Wzd ‘Vrijheid tenzij’. Hierbij is het belang van ‘de cliënt als groep’ voor de CCR altijd richtinggevend.