Je browser is verouderd en geeft deze website niet correct weer. Download een moderne browser en ervaar het internet beter, sneller en veiliger!

Expert leefkwaliteit en passende zorg illustratie breed

Expert leefkwaliteit en passende zorg

Hoe kijken we terug?

Binnen AxionContinu hebben we veel kennis en kunde in huis. Het afgelopen jaar zijn er stappen gezet om die expertise breder uit te dragen. De kennis en kunde die we hebben, willen we niet alleen inzetten voor onze eigen klanten, maar ook ter beschikking stellen buiten onze eigen organisatie. Door informatie uit te wisselen met andere organisaties en samen te werken, kan de expertise in de hele zorgketen benut worden. En dat leidt uiteindelijk tot passende zorg voor de cliënt.

In 2021 hebben we onze expertise meer in de schijnwerpers durven zetten. We hebben seminars gegeven, gesproken op congressen, bijdragen geleverd aan hogescholen en meegeschreven aan richtlijnen. Daarnaast zijn we een aantal grote projecten gestart waarmee we onze expertise in de toekomst verder kunnen uitbreiden.

Tevredenheid en klachten

ZorgkaartNederland
Op ZorgkaartNederland kunnen cliënten en familieleden hun ervaring met zorgaanbieders plaatsen en de organisatie een score geven. In 2021 is de gemiddelde score van AxionContinu net als het voorgaande jaar, een mooie 8,3. De afzonderlijke divisies scoren als volgt: Divisie Thuis: 8,9; divisie Revalidatie & herstel: 9 en divisie Verzorgd wonen: 7,9.

Cliënttevredenheidsonderzoek

AxionContinu doet door middel van enquêtes actief onderzoek naar de cliënttevredenheid. Hiervoor gebruiken we de Netto Promotor Score (NPS). De NPS geeft aan in welke mate AxionContinu wordt aanbevolen door de cliënten. In 2021 werkten we voor het eerst met de NPS score in plaats van een cijfer (van 0 tot 10). Daarom is de score van dit jaar niet te vergelijken met die van vorige jaren.

NPS beoordeling

< 0: niet goed
0-50: goed
> 50: excellent

Expertiseontwikkeling

Voor 2021 stonden een aantal speerpunten op de agenda. Een overzicht van de ontwikkelingen per expertise.

NAH+

Een van de speerpunten die in 2021 op de agenda stond is de ontwikkeling van een NAH+ expertisecentrum. De NAH+ doelgroep is een van de tien doelgroepen met het landelijke label ‘hoog complex, laag volume’. NAH+ staat voor niet-aangeboren hersenletsel met daarnaast een complexe combinatie van aandoeningen en beperkingen die samenhangen met het hersenletsel. Binnen de verpleeghuiszorg in de regio Utrecht is er op dit moment onvoldoende deskundigheid op het gebied van NAH+. Daardoor zijn er geen geschikte plekken om cliënten met NAH met meer complexe problematiek op te nemen. Als grootste zorgaanbieder in regio Utrecht voelt AxionContinu zich verantwoordelijk om een passend aanbod voor deze doelgroep te ontwikkelen binnen een regionaal expertisecentrum. Vanuit dit centrum willen we ook zorg en advies bieden aan mensen met NAH+ bij andere zorgorganisaties in de regio en thuiswonende cliënten. De komende jaren willen we daarom onze huidige deskundigheid op het gebied van NAH uitbreiden.

Palliatieve en terminale zorg

Het is onze ambitie om ook op het gebied van palliatieve zorg te excelleren. Na een tijd van voorbereiding is hospice Demeter in De Bilt op 1 januari 2022 samengegaan met AxionContinu. Naast Hospice IJsselstein is dit het tweede hospice van AxionContinu. In Demeter bieden we zorg aan stervenden met een complexe zorgvraag. Er wordt wetenschappelijk onderzoek gedaan op het gebied van palliatieve zorg en op het gebied van zorg voor naasten en rouwverwerking. Op het gebied van wetenschappelijk onderzoek werkt Demeter samen met de academische werkplaats palliatieve zorg in de eerste lijn van het UMCU.

Daarnaast heeft AxionContinu een nieuw specialistisch team van palliatief verpleegkundigen. We zien dat mensen toch het liefst thuis sterven, op een manier die bij hen past. Hebben mensen een palliatieve diagnose, dan kunnen zij thuis ondersteuning krijgen vanuit het ambulante palliatieve team. Ook 24 uurs thuiszorg en waakzorg kan vanuit dit team geregeld worden.

Topcare

Topcare is een keurmerk dat staat voor topzorg voor mensen met complexe aandoeningen die specialistische zorg nodig hebben. Om het certificaat te behalen wordt de dienstverlening op een behoorlijk aantal inhoudelijke punten getoetst. Zo moeten de teams minimaal vier jaar ervaring hebben in het bieden van specialistische zorg en behandeling aan specifieke doelgroepen. Ook moet er een onderzoeksbeleid zijn en een beleid op het gebied van leren en ontwikkelen. En ten slotte moet een organisatie aantoonbaar een expertfunctie in de regio vervullen.

De resultaten
In mei 2021 hebben de revalidatie-afdelingen van AxionContinu een proefvisitatie gehad en scoorden ze op alle vier deze punten een dikke voldoende. We kunnen meer dan voldoende specifieke doelgroepen bedienen. We krijgen complimenten voor de cursus die we ontwikkeld hebben op het gebied van methodisch werken. Er komen veel initiatieven vanaf de werkvloer op het gebied van leren en ontwikkelen. En onder andere met de samenwerking met het UMCU op het gebied van steunharten, hebben we onze expertfunctie kunnen bewijzen.

Vanaf de proefvisitatie zijn we ons verder gaan voorbereiden op de formele audit die in begin 2022 is afgenomen. Vol trots kunnen we inmiddels zeggen dat we dit keurmerk als eerste in de regio ook gehaald hebben.

Dankzij deze certificering treedt AxionContinu toe tot een breder netwerk en kunnen we samen met andere organisaties optrekken, kennis delen en verder verbeteren.

Zorg en wetenschap

In onze statuten is beschreven dat we wetenschap bedrijven om bij te dragen aan de zorg voor en het welzijn van de ouderen. De Wetenschapscommissie speelt hierin een belangrijke rol. Deze commissie beoordeelt de onderzoeksvragen die tot ons komen en adviseert de raad van bestuur hierover.

Hieronder een overzicht van activiteiten van de Wetenschapscommissie in 2021.

Lees meer Lees minder

In 2021 heeft de Wetenschapscommissie een onderzoeksbeleid opgesteld. Daarin is beschreven dat we drie soorten onderzoeken herkennen:

 1. Wetenschappelijk onderzoek dat gekoppeld is aan een universiteit of een hogeschool.
 2. Onderzoek dat ontstaat uit nieuwsgierigheid naar verbetering. Dit is bedoeld om medewerkers te stimuleren vraagstukken vanuit de praktijk op te pakken. ‘Nachtdienst in pyjama’ is hier een voorbeeld van. Dit onderzoeksvoorstel heeft de stimuleringsprijs van het UNO-VUMc ontvangen. In dit onderzoek wordt gekeken naar het effect van het dragen van pyjama’s door de medewerkers tijdens de nachtdienst op het waak-slaapritme van bewoners.
 3. Studenten die voor hun opleiding een onderzoeksopdracht bij AxionContinu doen.

Daarnaast heeft de Wetenschapscommissie in 2021 ook een onderzoeksagenda samengesteld. Iedere divisie heeft thema’s benoemd waar ze verder onderzoek op willen doen. Geschikte onderzoeksvragen die binnen deze thema’s vallen, worden verder onderzocht. Door de onderzoeksagenda heeft AxionContinu dus piketpaaltjes uitgezet en hebben we richting gegeven aan onze wetenschappelijke ambitie.

VVAR

De verpleegkundige en verzorgende Adviesraad (VVAR) vertegenwoordigt de verpleegkundigen en verzorgenden binnen AxionContinu. De VVAR functioneert als onafhankelijk adviesorgaan dat gevraagd en ongevraagd advies geeft aan de Raad van Bestuur vanuit zorginhoudelijke deskundigheid. De VVAR van AxionContinu is aangemeld bij V&VN.

In 2021 bestond de VVAR uit onderstaande leden: Esli Verhoeff (voorzitter), Jens Mevissen (secretaris), Carmen Huisraad, Chantal van den Berg, Mirna Khamis en Petra Brouwer.

Hieronder een overzicht van activiteiten van de VVAR in 2021.

Lees meer Lees minder

Rol VVAR
De VVAR streeft naar een organisatie waarin de verpleegkundigen en verzorgenden waardevolle zorg leveren vanuit Vakmanschap, Aandacht en Plezier. Met waardevolle zorg bedoelt de VVAR doelgerichte zorg, waarbij het streven is om aan te sluiten bij de zorgbehoefte, beleving en waarden van onze cliënten/bewoners. Dé kerntaak van de VVAR het adviseren van de Raad van Bestuur over alles wat te maken heeft met het leveren aan waardevolle zorg. Hierdoor oefent de VVAR direct invloed uit op de ontwikkelingen m.b.t. beleid en protocollen van AxionContinu.

Speerpunten

 1. De VVAR denkt vanuit verpleegkundige en verzorgende deskundigheid mee in het korte- en lange termijnbeleid van AxionContinu.
 2. Investeren in het vinden, binden en boeien van verpleegkundigen en verzorgenden.
 3. Belangrijke bijdrage leveren aan het realiseren en invulling geven van de kernwaarden Vakmanschap, Aandacht en Plezier.
 4. Bijdrage leveren aan het realiseren van de speerpunten uit het Meerjarenbeleidsplan 2019- 2021: Samen optimist in de zorg
 5. Gestructureerde samenwerking met interne stakeholders.
 6. De VVAR verwerft positie en naamsbekendheid binnen en buiten de organisatie.
 7. Gevraagd en ongevraagd advies geven vanuit de rol van ‘partner’
 8. Externe contacten onderhouden met beroepsgenoten in de VVT-sector.
 9. Denkt mee in innovatie en ontwikkeling binnen de organisatie.

Vergaderingen
De VVAR overlegt 1x per 3 weken (regulier VVAR-overleg). De VVAR overlegt 1x per 6 weken met de Raad van Bestuur.

Adviezen 2021

 • Functie kwaliteitsverpleegkundigen
 • Vooral gericht op corona en het CMT
 • Voorgenomen organisatiewijziging Divisie Revalidatie en Herstel
 • Meedenken aan implementeren van richtlijnen (UWI)
 • Aanbevelingen adviesaanvraag herijking primair proces verzorgd wonen

Overige activiteiten

 • 2x per jaar overleg OR.
 • Sollicitatiegesprekken met sollicitanten RVT/ divisiedirecteur.
 • Overleg met divisie directeuren/ managers
 • Betrokken in de tweede schil van het CMT
 • Onderzoek naar Coban vs ACT zwachtelen samen met wondverpleegkundige
 • Petra heeft VVAR-training gehad
 • Filmpje gemaakt voor dag van de verpleging
 • VVAR groep op ACplein
 • Onderhouden VVAR Instagram
 • Bijwonen heimiddag Revalidatie en Herstel
 • De VVAR heeft zich in 2021 verder ontwikkelt in de rol van partner.

Vooruitblik 2022
Als VVAR willen wij ons richten op onderstaande belangrijke punten:

 • De VVAR levert een bijdrage aan het invulling geven van de kernwaarden: Vakmanschap, Aandacht en Plezier.
 • De VVAR heeft als wens om op voorhand meegenomen te worden om mee te denken in de jaarplannen/ besluitvorming.
 • Nieuwbrief 2 keer per jaar maken
 • Aanpassen jaarplan/ meerjarenplan
 • Sollicitatiegesprek divisiedirecteur
 • Nieuwe leden werven
 • Aanvraag rondom Coban
 • Samenwerking met project Langer thuis
 • Contacten leggen met opleidingscentrum

Tijdens verschillende reguliere VVAR overleggen en de overlegmomenten met Raad van Bestuur zullen bovengenoemde thema’s centraal staan. Hierbij zullen wij als VVAR-samenwerking zoeken met stakeholders zoals HR, OR, CCR en opleidingen.