Je browser is verouderd en geeft deze website niet correct weer. Download een moderne browser en ervaar het internet beter, sneller en veiliger!

Betrokken collegas illustratie breed

Betrokken collega's

Hoe kijken we terug?

Het jaar 2021 was het jaar waarin veel nieuwe projecten in de steigers zijn gezet en veel nieuwe initiatieven zijn ontwikkeld, die moeten bijdragen aan het aantrekken en behouden van medewerkers. Hierbij kan gedacht worden aan een strategische personeelsplanning, een intern flexbureau en het project Roosteren & plannen.

Personeel en vrijwilligers

Onderstaande tabel geeft de verdeling van het personeel naar type medewerker. Deze uitsplitsing is gebaseerd op alle medewerkers die bij AxionContinu in dienst zijn.

Personeel in 2021

In totaal waren er in 2021 2209 medewerkers in dienst waaronder 253 stagiaires. Omgerekend naar FTE’s betreft dit het totaal aantal medewerkers 1300 FTE’s.
Daarnaast heeft AxionContinu 1000 vrijwilligers.

Arbeidsmarktproblematiek

Zoals overal binnen de zorg hebben we ook bij AxionContinu te maken met de arbeidsmarktproblematiek: er is een tekort aan zorgmedewerkers, terwijl de vraag naar zorg toeneemt en ook de complexiteit van de zorgvraag groter wordt.
In 2021 hebben we recruitment uitgebreid. Dankzij deze verruiming in de bezetting willen we in 2022 excelleren op het gebied van arbeidsmarktcommunicatie en het verhaal van AxionContinu beter uitdragen.

Strategische personeelsplanning

Ook de begeleiding van sollicitanten krijgt een hogere prioriteit. AxionContinu werkt nu toe naar een systeem waarbij de wensen van de sollicitant het uitgangspunt zijn. Op welke afdeling komt iemand het best tot zijn recht? Hiermee bereiden we AxionContinu voor op een meer strategische personeelsplanning.

Terugdringen van het verzuim

In de zomer van 2021 zijn verzuimspecialisten gestart om het verzuim terug te dringen. AxionContinu streeft naar vitale medewerkers die zich gezien voelen, die elkaar kennen en die elkaar aanspreken als dat nodig is. Een medewerker die zich goed voelt en plezier heeft in zijn werk, is immers een medewerker die minder verzuimt en langer bij de organisatie blijft.

Jouw verhaal onze zorg

Jaarlijks wisselt één op de vijf medewerkers in de zorg van baan. Dit leidt tot hoge kosten, extra werk en onrust bij collega’s en cliënten. Voor Utrechtzorg, een Utrechtse netwerkorganisatie, was dit een reden om op een verhalende manier onderzoek gaan doen naar de uitstroom binnen de zorg in Utrecht. AxionContinu is een van de vier zorginstellingen die hieraan meedoet. Onder het motto ‘Jouw verhaal onze zorg’ zijn medewerkers gevraagd hun ervaringen te delen over situaties die hen of hun collega's deden twijfelen of besluiten om de organisatie te verlaten. Deze verhalen over de ‘haarscheurtjes’ geven inzicht in de zaken die we kunnen verbeteren voor de toekomst. In 2021 zijn er veel verhalen opgehaald. Deze zijn besproken en er zijn verbeteracties ingezet. De verhalen komen daarnaast terug in het leiderschapsprogramma, zodat leidinggevenden van de verhalen kunnen leren.

Leiderschapsprogramma

In 2021 is AxionContinu gestart om een leiderschapsprogramma op te zetten. We zien dat er door de vergrijzing en de bijbehorende veranderingen in de organisatie, andere eisen gesteld worden aan onze medewerkers. Bovendien willen we vanuit onze besturingsfilosofie ook leiders die zich goed voelen in hun rol. Wanneer een leidinggevende over de juiste tools beschikt, kan die medewerkers in hun kracht zetten en laten excelleren. En hen daardoor in staat stellen om de juiste zorg te leveren aan de cliënten. Met het nieuwe leiderschapsprogramma willen we medewerkers handvatten bieden om in de veranderende organisatie leiding te geven.

In 2021 zijn we begonnen om te inventariseren welke thema’s er in het programma aan bod moeten komen. Begin 2022 heeft de eerste bijeenkomst plaats gevonden.

Betere zorg, fijner werken: Slim roosteren & plannen

Slim roosteren en plannen is het project waarmee we efficiënter kunnen plannen en beter tegemoet kunnen komen aan de individuele wensen en behoeften van cliënten en medewerkers. Om dit te kunnen bereiken wordt er een nieuw softwaresysteem voor het roosteren geïmplementeerd. In deze markt waar zorgmedewerkers de banen voor het uitkiezen hebben, willen we flexibeler zijn. AxionContinu streeft naar een evenwicht in de belangen van de organisatie, de cliënt en de medewerker. We willen voorkomen dat die medewerker van 55 die op een vaste dag wil gaan oppassen, een andere baan gaat zoeken. Of dat die medewerker die naast het werk ook mantelzorgtaken heeft, weggaat.
Tot nu toe roosteren we nog veelal op teamniveau. Door over de teams, over de locaties en zelfs over de divisies heen te kijken kunnen we beter roosteren en plannen. Hiermee willen we de inzet van personeel dat niet in loondienst is verder reduceren. In 2021 is de visie op roosteren beschreven voor de hele organisatie. In 2022 gaan we dit project verder vormgeven.

Intern flexbureau

Als onderdeel van het project Slim roosteren en plannen zijn we in het laatste kwartaal van 2021 begonnen om een centraal, intern flexbureau op te zetten. De daarbij behorende flexpool willen we bemannen met mensen die op meerdere locaties willen werken. In 2021 hebben we hiertoe eerst een visie op flexwerk ontwikkeld.

Maak samen het verschil - ondersteunende diensten

In het laatste kwartaal van 2021 is de besturingsfilosofie ‘Maak samen het verschil, waardevolle zorg met aandacht voor elkaar’ verder aangescherpt. AxionContinu is verder gaan nadenken over de manier waarop we willen samenwerken. In 2021 hebben we in het vierde kwartaal de eerste bijeenkomst voor ondersteunende diensten gehad. Voor 2022 is een programma gemaakt met verschillende onderdelen, zoals workshops, trainingen, ‘gluren bij de buren’ en procesoptimalisatie.

Leren en ontwikkelen

AxionContinu vindt het belangrijk om leerlingen goed te begeleiden tijdens hun opleiding. In een tijd van schaarste is dit geen makkelijke opgave. In 2021 was er een tekort aan werkbegeleiders. Om de leerlingen toch de begeleiding te bieden, hebben de beroepspraktijkbegeleiders de rol van de werkbegeleiders overgenomen.

In 2021 is een visie op leren en ontwikkelen ontwikkeld en zijn plannen gemaakt om leerafdelingen op te starten. Hier kan meer aandacht besteed worden aan het opleiden van leerlingen. Dit moet het ook vergemakkelijken om zij-instromers aan te trekken. In 2021 zijn we hiermee gestart in woonzorgcentrum Voorhoeve. Dit willen we op verschillende locaties gaan uitbreiden.

Visie Leren en ontwikkelen

Het is de ambitie van AxionContinu om een lerende organisatie te zijn met bevoegde, bekwame, wendbare en nieuwsgierige medewerkers, voorbereid op de uitdagingen van de toekomst. Dit betekent dat opleiden niet genoeg is, maar dat onze visie, structuren, processen en manier van leiderschap, onze medewerkers en onze teams stimuleert tot leren, ontwikkelen, verbeteren, innoveren en onderzoeken. Kortom dat er een krachtig leerklimaat heerst binnen AxionContinu.

Lees meer Lees minder

Het is duidelijk dat alleen meer opleidingen organiseren niet helpt, de uitdaging is om effectiever op te leiden en de expertise en passie die er bij medewerkers of teams aanwezig is, te benutten. Dat vraagt een andere aanpak van het opleidingscentrum: meer samenwerken met de medewerkers en managers en praktijkgericht en interactief leren verstevigen. Daarnaast krijgt het opleidingscentrum steeds meer een adviserende rol bij strategische (onderwijskundige) vraagstukken. Zoals het inzetten van leerafdelingen, domotica en hybride leren.

Daarom gaan wij als opleidingscentrum een andere koers inzetten, met drie interventielijnen.

 1. Continu verbeteren en (digitale) kennisdeling
  Het stimuleren en digitaal faciliteren van het delen van de expertise en kennis van alle medewerkers. Teams begeleiden bij het oplossen van leervragen, kennisvragen en knelpunten.
 2. Het versterken van leercultuur in de teams en de organisatie
  Verstevigen van (persoonlijk) leiderschap bij managers en medewerkers. Medewerkers zijn nieuwsgierig en voelen zich vrij om met ideeën te komen. Experimenteren en fouten maken horen daarbij.
 3. Effectief en duurzaam opleiden
  De toenemende complexiteit van de zorg vraagt dat medewerkers blijven leren en zich blijven ontwikkeling. Dit doen we door praktijkgericht leren en interactief leren te stimuleren en te verstevigen. Medewerkers/leerlingen hebben regie over hun leer- en ontwikkelroute. De begeleiding gaat van ‘zorgen voor’ naar ‘zorgen dat’. We willen medewerkers/leerlingen die leren leuk vinden, onderzoekend en nieuwsgierig zijn.

Opleidingscentrum
Vanuit een centraal opleidingscentrum willen we meer capaciteit beschikbaar stellen aan de locaties, want we hechten waarde aan leren en ontwikkelen. AxionContinu is immers een lerende organisatie. We kijken samen met elkaar naar wat goed ging en waar we moeten leren als het beter kan. En we vinden het belangrijk dat medewerkers zich vrij voelen om met ideeën te komen.

Logo Huis vol Talenten Uitgelicht

Kennis, passie en ervaringen delen

Hoe we dat in de praktijk doen? Door kennis delen te stimuleren, onder andere door het organiseren van Kennisevents. Brenda Zandsteeg, manager opleidingscentrum, vertelde erover in ContACt (winter 2021).

Lees het artikel

Meldingen Incidenten Medewerkers (MIM)

De procedure Melding Incidenten Medewerkers (MIM) maakt onderdeel uit van het arbeidsomstandighedenbeleid van AxionContinu. In de procedure is beschreven hoe wij binnen AxionContinu bedrijfsongevallen, bijna ongevallen, onveilige gevaarlijke situaties en grensoverschrijdend gedrag systematisch registreren, analyseren en met zorg afhandelen. In 2021 zijn er int totaal 374 meldingen gedaan. 72% van het aantal meldingen gaan over grensoverschrijdend gedrag van cliënten.

Lees meer Lees minder

Onderstaande tabel geeft de MIM-meldingen naar categorie.

Mim meldingen 2021
 • De ‘doelgroep’ extramurale medewerkers heeft 25 meldingen gedaan. Het gaat hierbij vooral om grensoverschrijdend gedrag.
 • Er zijn 46 prik, bijt, snij of krabaccidenten (categorie ongeval) gemeld. Het overgrote deel betreft hier prikaccidenten. In het jaar 2021 zijn een stuk meer injecties (vaccinaties) gezet bij bewoners/cliënten, hier kan mogelijk de oorzaak liggen van de stijging ten opzichte van vorig jaar (25 meldingen).
 • 14 meldingen gaan over grensoverschrijdend gedrag van bezoek (in 2020 – 22 meldingen), meestal familie van een cliënt, die in discussie gaan over behandeling.
 • In 2021 is er geen melding gedaan van een incident met ernstig lichamelijk letsel.

  De projectleider arbo en preventie heeft met verschillende medewerkers en leidinggevenden contact opgenomen naar aanleiding van ingevulde MIM-formulieren en er zijn diverse verbeter acties uitgevoerd, zodat herhaling van de incidenten zoveel mogelijk worden voorkomen. Dit naar tevredenheid van de invullers van de MIM-formulieren. De Arbostuurgroep heeft het opleidingscentrum verzocht om scholingen aan te bieden op het gebied van agressie. Het opleidingscentrum heeft inmiddels een aanbod gecreëerd van verschillende scholingsvormen die locaties in kunnen zetten. Daarnaast zijn een aantal verbeteracties voor 2022 gedefinieerd.

De Ondernemingsraad

De ondernemingsraad (OR) is het officiële medezeggenschapsorgaan voor de medewerkers, zoals vastgelegd in de Wet op de ondernemingsraden De voornaamste taak van de OR is het vertegenwoordigen van de medewerkers naar de Raad van Bestuur en andere managers toe, met oog voor het belang van de organisatie. Namens alle medewerkers overlegt de OR met de Raad van Bestuur over waar we met Axioncontinu naartoe willen. Soms heeft de OR veel invloed: de OR adviseert over besluiten en regelingen en kan ook zelf voorstellen doen.

Meer over de OR en de activiteiten in 2021.

Lees meer Lees minder

Negen keer per jaar heeft de OR een overlegvergadering met de Raad van Bestuur, tweemaal per jaar spreekt de OR ook met de Raad van Toezicht. Daarnaast worden regelmatig zorgmanagers en divisiedirecteuren uitgenodigd. Op de agenda van de vergadering staan punten, die de Raad van Bestuur heeft aangedragen en punten die OR-leden willen bespreken. Daarnaast is OR een klankbord van de medewerkers op de werkvloer, voor zaken waar je als team, afdeling of locatie mee te maken hebt of tegen aan loopt. Het doel is: elke medewerker heeft medezeggenschap en kan zijn/haar signalen bespreken.

De OR heeft in 2021 naar diverse mogelijkheden gekeken om de medezeggenschap beter te laten aansluiten bij de bedrijfsvoering en dichter bij de locaties en afdelingen te brengen, via divisiecommissies of op een andere manier. Deze ideeën moeten in 2022 meer vorm gaan krijgen.

De OR kwam in 2021 bijna wekelijks bij elkaar, vanwege corona vaak online. De OR heeft tweemaal een tweedaagse training gevolgd om de eigen werkwijze tegen het licht te houden en de kennis en vaardigheden van de OR-leden te vergroten. Daarnaast is de OR geschoold in het lezen en beoordelen van financiële stukken.

Leden van de OR
De leden van de OR worden elke drie jaar gekozen uit en door de medewerkers. In april 2022 loopt de zittingstermijn van de OR af en komen er verkiezingen. De OR mag maximaal 17 leden hebben.

Eind 2021 telde de OR 9 leden:

 • Wout Janssens, Fysiotherapeut, De Parkgraaf (voorzitter OR)
 • Marcel Marquenie, Eerst Verantwoordelijke, De Bijnkershoek (vice-voorzitter OR)
 • Ineke Visser, Helpende Plus, De Bijnkershoek
 • Gerrie Oomen-Knobbout, Gastvrouw, Mariënstein
 • Frits van Hees, Functioneel Beheerder, Centraal Bureau
 • Marjolijn Vos, Afdelingsmanager, Huis aan de Vecht
 • Sjanie de Jong, Opleider, Voorhoeve
 • Heleen de Vries, Verzorgende, Huis aan de Vecht
 • Concettina Di Marco, Medewerker Restaurant, Zorghotel Domstate

De OR werd in 2021 ondersteund door ambtelijk secretaris Janette van der Wal.

Onderwerpen in 2021

De OR heeft in 2021 onder andere de volgende onderwerpen besproken:

 • Strategisch Meerjarenbeleidsplan
 • Strategisch huisvestingsplan
 • Huisvesting Centraal Bureau
 • Adviesaanvraag wijziging managementstructuur divisie Revalidatie & Herstel
 • Structuurwijziging Centraal Bureau
 • Adviesaanvraag vormgeving afdeling Finance & Control
 • Verzuimorganisatie
 • Adviesaanvraag ziektewet en WGA (eigen risicodragerschap)
 • Instemmingsaanvraag beleid Leren & Ontwikkelen
 • Instemmingsaanvraag beleidskader Plannen & Roosteren
 • Adviesaanvraag inrichten flexbureau
 • Adviesaanvraag herijking primair proces (wijzigingen functiehuis)
 • Begroting 2021 (advies in 2020) en kwartaalrapportages
 • Adviesaanvraag over de kaderbrief voor 2022
 • Thuiswerkregeling
 • Project Waardigheid & Trots
 • Werkkleding
 • Aanpassen functie EV-er
 • Verhuizing locatie de Gildenborgh naar De Parkgraaf
 • Adviesaanvraag over huishoudelijke hulp regio’s Stad Utrecht en Lekstreek
 • Adviesaanvraag verpleegassistent in de wijk (divisie Thuis)
 • Adviesaanvraag manager behandeling en specialistische zorg (divisie Thuis)
 • Instemmingsaanvraag regeling facilitering promovendi
 • Adviesaanvraag overname hospice Demeter
 • Werkkostenregeling (besteding van de forfetaire ruimte)
 • Instemmingsaanvraag 45 jaar in de zorg
 • Instemmingsaanvraag Balansbudget
 • Instemmingsaanvraag mantelzorgbeleid