Je browser is verouderd en geeft deze website niet correct weer. Download een moderne browser en ervaar het internet beter, sneller en veiliger!

Warme technologie illustratie breed

Warme technologie

Heel bewust gebruiken wij de term warme technologie Het gaat juist om die technologie die bijdraagt aan de kwaliteit van leven van cliënten en aan het werkplezier van onze medewerkers.

Ontwikkelingen afdeling Informatisering en Automatisering (I&A)

AxionContinu (h)erkent het grote belang van digitalisering met het oog op de stijgende zorgvraag, het tekort aan medewerkers en de versteviging van de digitale samenleving. In het tweede kwartaal van 2022 is een analyse gemaakt van de stand van zaken van I&A ten aanzien van de haalbaarheid van de strategische vraagstukken. De conclusie is dat we weliswaar de goede weg zijn ingeslagen, maar dat er ook een grote inhaalslag te maken is om daadwerkelijk ‘warme technologie’ te realiseren die bijdraagt aan het zorgproces, het werkplezier van medewerkers en de kwaliteit van leven van de cliënt.

In 2022 is een start gemaakt met het ontwikkelen van een strategie voor informatie-technologie en -voorziening met een bijbehorende roadmap (uitgebreide routekaart) voor de komende jaren. Hierin worden de ambities van de organisatie, de landelijke en regionale ontwikkelingen en de wensen en verwachtingen binnen het zorgproces meegenomen. Deze strategie wordt in 2023 verder doorontwikkeld waar ook governance en beleid onderdeel van uitmaken.

Op de roadmap van 2023 staan diverse activiteiten die randvoorwaardelijk zijn voor het verbeteren van de basisinfrastructuur bijvoorbeeld de connectiviteit. De wens en ambitie om meer datagedreven te werken binnen AxionContinu maakt eveneens onderdeel uit van de strategie. In 2023 werken we verder aan de organisatorische en technische inrichting om doorontwikkeling op dit gebied mogelijk te maken en te versnellen.

Ook heeft er in 2022 een herstructurering plaatsgevonden en is een professionele regie-organisatie neergezet. Daarmee is AxionContinu sinds november 2022 in staat om te sturen op vraag en aanbod, kosten en doorlooptijden. Hierbij is inzichtelijk wat we mogen verwachten van een leverancier. De uitzondering hierin zit in de zorgtechnologie die in 2023 ook onderdeel wordt van de regieorganisatie. Bij deze herstructurering is de focus gelegd op de inrichting van de regie-organisatie en minder op de benodigde competenties binnen de organisatie hiervoor. In 2023 wordt dit verder opgepakt op het gebied van informatievoorziening en alignement.

Zorgtechnologie

In de 2e helft 2021 en 2022 heeft AxionContinu samen met 13 andere VVT-organisaties deelgenomen aan het project Zorgtechnologie. Het doel van dit programma was om medewerkers te inspireren, op te leiden en kennis te laten maken met zorgtechnologie. Daarin speelden de ambassadeurs zorgtechnologie in iedere organisatie een belangrijke rol. Zo hebben deze ambassadeurs binnen AxionContinu de start van proeftuinen geïnitieerd, waarbij zorgtechnologie op een kleinschalige manier wordt onderzocht. Dit is onder meer gedaan met bedsensoren.

In het project werden een nul- en eindmeting bij zorgprofessionals uitgevoerd, waardoor inzicht werd verkregen in hun ervaring, kennis en mening met/over zorgtechnologie, welke rol zorgtechnologie in hun dagelijks werk heeft, hoe het leeft binnen hun team en welke ondersteuning zij hierbij wensen. Deze rapportage biedt waardevolle aanknopingspunten bij de verdere implementatie van zorgtechnologie binnen AxionContinu. Als laatste is het van belang om aan te geven dat de organisatie zich aan het oriënteren is om het softwarepakket Visma (systeem voor personeelsadministratie) te vervangen door AFAS. Dat is een geavanceerder systeem en geeft leidinggevenden en medewerkers meer mogelijkheden om zelf zaken te regelen. AFAS sluit goed aan op SDB (nieuwe softwarepakket voor Roosteren & Plannen).

Proeftuin bedsensoren

Meer inzicht in de (slaap)bewegingen van onze cliënten. In een proeftuin onderzoeken we wat de voordelen zijn van bedsensoren. Dit is een sensorplaat onder het matras van een bewoner of cliënt. De sensoren geven veel handige informatie. Wanneer beweegt iemand veel? Of is iemand juist rustig? Óf wanneer heeft iemand dringende hulp nodig? Zo kunnen zorgmedewerkers in de nacht beter inschatten wanneer zij bij iemand gaan kijken. Als de bedsensoren registreren dat er niets aan de hand is, blijft iemand ongestoord rustig slapen. Zo kunnen medewerkers zorg op maat bieden. Bekijk hier een filmpje over de proef met de bedsensoren.

Leefcirkels

Een leefcirkel is een afgebakend gebied in het woonzorgcentrum waarbinnen iemand zich veilig kan bewegen. Voor de een is dat beneden het restaurant om koffie te drinken of de tuin om te wandelen. Voor de ander juist de beslotenheid van de woning. Een persoonsgebonden medaillon dat iemand bij zich draagt, bedient de deuren en bepaalt zo de individuele veilige vrijheid. Dit geeft de bewoners veel vrijheid en meer fysieke beweging wat erg positief wordt ontvangen. Op meerdere locaties zijn de leefcirkels ingevoerd. In 2022 is De Componist toegevoegd en zijn ook verdere verbeteringen op de bestaande locaties doorgevoerd. In de loop van 2022 is besloten de invoering bij locaties die nog geen leefcirkels hebben, uit te stellen vanwege de hoge kosten die de invoering met zich meebrengt. Het is de ambitie om dit op termijn wel nog verder uit te breiden binnen AxionContinu.