Je browser is verouderd en geeft deze website niet correct weer. Download een moderne browser en ervaar het internet beter, sneller en veiliger!

Gids in de keten illustratie breed

Gids in de keten

Als grootste regionale speler op het gebied van langdurige zorg in Utrecht en omstreken, werken we nauw samen met andere hulp- en zorgorganisaties. Het uitgangspunt is dat we met onze expertise bijdragen aan de juiste oplossing op de juiste plek.

Samenwerkingsverbanden

AxionContinu maakt deel uit verschillende samenwerkingsverbanden. Dit zijn de belangrijkste.

Trijn
Trijn is een netwerk in Midden-Nederland van de drie Utrechtse ziekenhuizen, Altrecht, drie regionale huisartsenorganisaties, vier VVT-zorginstellingen, Apothekersvereniging Midden-Nederland, Saltro en Zorgbelang Inclusief. Samen ondersteunen we veilige en goede communicatie op het juiste moment voor, met en over patiënten en inwoners. De focus ligt op projecten op het gebied van digitale gegevensuitwisseling en zorgcommunicatie met bewoners/patiënten. En we maken met elkaar regionale transmurale afspraken over het (door)verwijzen van patiënten. Lees meer op de website van Trijn.

Health Hub Utrecht

Health Hub Utrecht is erop gericht om organisaties met verschillende achtergronden te laten samenwerken om mensen optimaal te ondersteunen bij een gezond en gelukkig bestaan. De gezamenlijke inspanningen zijn niet zozeer op specifieke aandoeningen of gerichte zorgvragen, maar op een zo goed mogelijk bestaan in brede zin. Lees meer op de website van Health Hub Utrecht.

ONUe

Ouderengeneeskundig Netwerk Utrecht eerstelijn (ONUe). Specialisten ouderengeneeskunde en psychologen van AxionContinu, Careyn en De Rijnhoven behandelen ook patiënten in de eerste lijn in aanvulling op de huisartsgeneeskundige zorg. Lees meer op de website ONUe.

Ketenzorg Dementie stad Utrecht

Ketenzorg Dementie stad Utrecht is een van de 65 dementienetwerken van Nederland. In het werkgebied van AxionContinu zijn meerdere zorgaanbieders die zorg bieden aan mensen met dementie. Careyn en AxionContinu hebben 12 casemanagers dementie die de regierol vervullen in trajectbegeleiding. In het netwerk zijn veel professionals betrokken bij mensen met dementie en hun naasten/mantelzorgers. Lees meer op de website van Alzheimer Nederland.

Bestuurstafel Gezond Utrecht

Netwerk dat bestaat uit bestuurders van zo’n 30 zorg- en welzijnsaanbieders in en rondom Utrecht. Lees meer op de website van Bestuurstafel Gezond Utrecht.
Wij werken gezamenlijk aan de ambities die zijn opgenomen in het landelijk Integraal Zorgakkoord (IZA) en het Programma Wonen, Ondersteuning en Zorg voor Ouderen (WOZO).

IVVU

AxionContinu is lid van de IVVU, een vereniging van zorgorganisaties in de regio Utrecht. Als ouderenzorgorganisaties in regio Utrecht en Zorgkantoor Zilveren Kruis hebben we de handen ineengeslagen om gezamenlijk te werken aan een Krachtig Verbindende Toekomstvisie 2030. Een visie die richtinggevend werkt voor de wijze waarop wij als individuele organisaties invulling geven aan onze activiteiten en de wijze waarop wij met elkaar samenwerken om de zorgvraag nu en in de toekomst te kunnen blijven aanbieden.

Financiële veiligheid ouderen

In Utrecht is een samenwerkingsverband gericht op het delen van kennis rondom financieel misbruik bij ouderen en het signaleren ervan. AxionContinu is één van de partners in deze alliantie. Daarin zitten naast andere zorgorganisaties onder meer de Gemeente Utrecht, Politie Nederland, notarissen, Veilig Thuis, banken en bewindvoerders. Eén van de bestuurders heeft eind 2022 het Actieplan 2023 van de alliantie overhandigd aan burgemeester Sharon Dijksma.

Bezoek minister Helder en bezoek ambtenaren VWS

Minister Conny Helder van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS), was 15 november op werkbezoek bij AxionContinu. Die dag begon de landelijke publiekscampagne over palliatieve zorg. Doel van de campagne is dat patiënten en hun naasten actief nadenken over zorg in de laatste levensfase. AxionContinu biedt palliatieve zorg thuis. Om dat goed te kunnen doen is het belangrijk om met de cliënt in gesprek te zijn over een goede kwaliteit van leven als het einde nabijkomt. Daarvoor is het noodzakelijk dat de randvoorwaarden, vooral op financieel gebied, goed zijn geregeld. Het werkbezoek heeft AxionContinu samen met Palliatieve Zorg Nederland (PZNL) georganiseerd. Lees meer over het bezoek op onze website.

Daarnaast brachten ambtenaren van VWS eind 2022 een werkbezoek aan AxionContinu. Er is onder meer sproken over een aantal innovaties die bijdragen aan De Juiste Zorg op de Juiste Plek en WOZO. Ook kwamen de dilemma’s en fricties van passende financiering van deze innovaties aan de orde mede in het kader van het huidige tijdsgewricht en de beweging die de zorg noodzakelijkerwijs moet maken om toekomstbestendig te worden.