Je browser is verouderd en geeft deze website niet correct weer. Download een moderne browser en ervaar het internet beter, sneller en veiliger!

Betrokken collegas illustratie breed

Betrokken collega's

AxionContinu stimuleert eigenaarschap en verantwoordelijkheid bij medewerkers. We zijn geïnteresseerd in de behoeften van onze medewerkers en streven ernaar het werk flexibel te laten aansluiten op zijn of haar persoonlijke situatie. Hier zetten we continu op in.

Arbeidsmarkt

De situatie op de arbeidsmarkt blijft een punt van grote zorg, ook voor AxionContinu. Er is een landelijk tekort aan zorgmedewerkers waardoor AxionContinu vacatures moeilijk kan vervullen. Medewerkers gaan gemakkelijker naar een andere werkgever, juist omdat er veel vacatures zijn, met als gevolg een hoog verloop. We zijn daardoor gedwongen extern in te huren (PNIL, personeel niet in loondienst). Om deze spiraal te doorbreken, is een focus op het behoud van medewerkers nodig (zie hieronder).

Focus 2022, aandacht voor de medewerker

In de zomer van 2022 constateerden wij dat de inhuur van extern personeel (PNIL) te zwaar drukt op de begroting. Dat heeft geleid tot een aantal maatregelen. De belangrijkste is dat wij werken conform de ‘ZZP-tool', die de benodigde formatie berekent op basis van de zorgzwaarte van de bewoners. Als er onvoldoende eigen medewerkers beschikbaar zijn, worden externe medewerkers ingehuurd om te komen tot de benodigde formatie. Hierbij is het uitgangspunt dat er zoveel als mogelijk wordt gewerkt met eigen medewerkers en zo weinig mogelijk wordt ingehuurd.

Daarnaast is in de 2e helft van 2022 ingezet om meer aandacht te kunnen geven aan onze medewerkers. Hierbij zijn de volgende focuspunten aangewezen:

- Inzetten op het werven van nieuwe medewerkers.
- Goed van start. Zorgen dat nieuwe medewerkers zich welkom voelen en goed worden ingewerkt.
- Vitaliteit. Ziekteverzuim terugdringen en voorkomen.

Deze drie onderwerpen krijgen een vervolg in 2023. Zo is de introductie van nieuwe medewerkers vanaf 1 maart 2023 anders vormgegeven, is er een team van casemanagers verzuim opgezet om medewerkers te ondersteunen zodat zij niet (langdurig) uitvallen en zet recruitment alles op alles om nieuwe medewerkers te werven. Daar waar mogelijk worden leidinggevenden zoveel als mogelijk ontlast van administratieve taken om meer aanwezig te kunnen zijn bij het team.

Roosteren & Plannen

Roosteren & Plannen is het project waarmee we efficiënter kunnen plannen en beter tegemoet kunnen komen aan de individuele wensen en behoeften van cliënten en medewerkers. Hiervoor is in 2022 een nieuw softwarepakket aangeschaft: SDB Planning. Het planpakket is eind 2022, na een periode van scholing, ingevoerd bij de divisie Verzorgd Wonen en de ondersteunende diensten.

Gekoppeld aan Roosteren & Plannen is in 2022 een nieuw Plan- en Flexbureau opgezet. Met behulp van SDB Planning worden hier centraal roosters sluitend gemaakt. Ook worden via dit bureau uit een flexpool van eigen medewerkers in de organisatie ingezet en worden uitzendkrachten ingeroosterd. Daarnaast zijn afspraken gemaakt met (uitzend)bureaus over de inhuur van externen.

Leiderschapsprogramma

Het hele jaar 2022 heeft het leiderschapsprogramma gelopen. Het is een ontwikkelprogramma voor alle ongeveer zestig leidinggevenden zodat zij op een motiverende manier hun medewerkers kunnen meenemen in de transitie waar AxionContinu voor staat. Dat is kort gezegd op een toekomstbestendige manier waardevolle zorg leveren en bijdragen aan een mooie dag voor cliënten.

Het programma bestond uit verschillende onderdelen, zoals themabijeenkomsten over onder meer werkplezier, samenhang in de beleidscyclus op cliënt-afdeling-divisie/staf-AxionContinu-niveau en de meerjarenstrategie. Verder zijn intervisiegroepen voor leidinggevenden gestart.

Daarnaast was het mogelijk aan facultatieve trainingen mee te doen. In 2023 worden managementbijeenkomsten voor leidinggevenden georganiseerd waar informatie wordt gedeeld en thema's samen worden besproken.

Ontwikkeltraject ondersteunende diensten

In 2022 liep een ontwikkeltraject voor medewerkers van de ondersteunende diensten met een reeks workshops, trainingen en procesoptimalisaties. Tijdens corona hebben medewerkers van de ondersteunende diensten voornamelijk thuisgewerkt. Er was de behoefte elkaar weer te ontmoeten en de samenwerking te versterken. Op collectieve bijeenkomsten kwamen thema’s als de besturingsfilosofie, vertrouwen op elkaars vakmanschap en eigenaarschap aan de orde. Daarnaast werden trainingen op het gebied van adviesvaardigheden en lean georganiseerd.

Het resultaat is dat medewerkers kennen beter elkaar, elkaar weten te vinden en beter en meer samenwerken.

Leren en ontwikkelen

Het team van het opleidingscentrum heeft de visie op leren en ontwikkelen en de meerjarenstrategie van AxionContinu vertaald naar concrete doelen. Deze zijn verwerkt in een A3-jaarplan. Daarnaast heeft het team zich gericht op optimalisatie van processen op verschillende onderdelen, zowel binnen het opleidingscentrum als in samenwerking met de ondersteunende diensten en divisies.

Beroepspraktijkvorming

Er is ingezet op een optimalisering van het werven van nieuwe zorgprofessionals die bij ons een BBL-traject willen volgen. De samenwerking met de afdeling recruitment en de divisies is hierbij versterkt en heeft geresulteerd in meerdere nieuwe leerlingen. Daarnaast zijn er diverse medewerkers die intern zijn doorgestroomd naar een andere functie en een Beroepsbegeleidende leerweg (BBL) zijn gaan volgen.

In 2022 zijn er meerdere medewerkers gediplomeerd in de opleiding Helpende zorg en welzijn, verzorgende IG, verpleegkundige (mbo en hbo). Verder zijn er in 2022 meerdere medewerkers die zijn gecertificeerd als helpende plus en als kwaliteitsverpleegkundige.

Bij-nascholing

In 2022 hebben we de trainingsachterstanden veroorzaakt door corona grotendeels ingehaald. Bijvoorbeeld op het gebied van til- en transfer en werkbegeleiding. Voor de nieuwe functies van kwaliteitsverpleegkundige en eerstverantwoordelijk verzorgende zijn er opleidings- en ontwikkeltrajecten gestart.