Kwaliteitskader: personeelssamenstelling

Het Zorginstituut heeft het Kwaliteitskader Verpleeghuiszorg uitgebracht. In dit kwaliteitskader zijn normen vastgelegd voor iedere verpleeghuisorganisatie als basis voor kwaliteit(sverbetering). In het kwaliteitskader staat onder andere dat de personeelssamenstelling van een ouderenzorgorganisatie openbaar gemaakt moet worden. Daarom publiceren wij hieronder de personeelssamenstelling van AxionContinu. Bij elke grafiek hoort een toelichting.
AxionContinu heeft drie divisies: Verzorgd Wonen, Revalidatie & Herstel en Thuis. Het kwaliteitskader verpleeghuiszorg en de cijfers die zijn gepubliceerd, hebben betrekking op de divisie Verzorgd Wonen. Het zijn cijfers over de zorgverleners, exclusief management, staf en behandelaren. De grafieken hebben betrekking op kalenderjaar 2018.  

Contracten onbepaalde tijd / bepaalde tijd
AxionContinu streeft met haar aanstellingsbeleid voor zorgverleners naar continuïteit voor cliënten en kwaliteit. Omwille van de continuïteit wordt in de basis gewerkt met arbeidsovereenkomsten die worden aangegaan voor onbepaalde tijd. Bij AxionContinu heeft het overgrote deel van de zorgverleners een contract voor onbepaalde tijd, zo’n 80%. Voorveldse Hof (VV) heeft nog een groter aantal medewerkers met een contract voor bepaalde tijd. Dit komt doordat Voorveldse Hof een nieuwe locatie is, waarbij veel nieuwe medewerkers zijn aangenomen. Nieuwe medewerkers starten doorgaans met een tijdelijk contract, waarbij bij gebleken geschiktheid het contract wordt omgezet in een vast contract.
Om in te kunnen spelen op onverwachte veranderingen in de zorgvraag, wordt gebruikt gemaakt van een aantal medewerkers met een klein vast contract, die flexibel en direct oproepbaar zijn. Dit zijn medewerkers die ingewerkt en bekend zijn met het werken bij AxionContinu en daarom ook meteen ingezet kunnen worden.

Nivo zorg en welzijn
De basiszorg voor de cliënten wordt in beginsel geleverd door medewerkers op MBO niveau 1, 2 (Helpende) en 3 (Verzorgende IG) opgeleide zorgmedewerkers. Daar waar sprake is van inzet van medewerkers op MBO niveau 1 en/of 2, is altijd de mogelijkheid om terug te vallen op een collega op MBO niveau 3. Naast deze niveaus is ook niveau 4 beschikbaar binnen de gestelde afroeptijd van 30 minuten. Dit geldt zowel voor dag-, avond - , nacht-  en weekend.
Voor vrijwilligers geldt dat AxionContinu grote waarde hecht aan participatie van vrijwilligers, naast inzet van de eigen medewerkers. Het kwalificatieniveau is echter geen selectiecriterium hierbij. Vanuit deze zienswijze brengt AxionContinu dit niet in kaart en kunnen wij hierover niet publiceren.

Verzuimpercentage twaalf maanden voortschrijdend
Het verzuim van AxionContinu als totaal ligt onder het branche-gemiddelde. Op locatieniveau bezien variëren de percentages met uitschieters naar boven en beneden. AxionContinu voert een actief verzuimbeleid om het ziekteverzuim zo laag mogelijk te houden, omdat dit in het belang van zowel bewoners, medewerkers als de organisatie zelf is. In het verzuimbeleid is onder andere opgenomen dat er structureel contact is tussen werkgever en werknemers, en dat er (preventieve) consulten zijn met Bedrijfsmaatschappelijk Werk en de Arboarts.

Instroom en uitstroom 
De in- en uitstroom van medewerkers van AxionContinu is uitgewerkt in functieniveaus en betreft medewerkers die bij AxionContinu in- en uit dienst treden per locatie. De grafiek geeft een variatie in in- en uitstroom weer. Onderliggende factoren die hiertoe hebben bijgedragen, zijn met name wijziging van doelgroepen in locaties, verbouwing en krimp.

Er is in het eerste kwartaal van 2017 geen enkele persoon doorgestroomd (tussen functieniveaus, bijvoorbeeld van niveau 2 naar niveau 3). Een verklaring hiervoor kan worden gevonden in het feit dat per 1 januari 2017 het nieuwe functiehuis is doorgevoerd.  

Ratio opbrengsten / personeelskosten
AxionContinu definieert de opbrengstenkant als toegekend budget op basis van ZZP mix. De grafiek geeft de ratio kosten (personele inzet) en opbrengsten (op basis van zzp) weer voor de locaties van de divisie Verzorgd Wonen. Een score 1 betekent dat de kosten en opbrengsten met elkaar in verhouding zijn.

Hierbij geldt dat gemiddeld ongeveer 55% van de totale opbrengsten kunnen worden toegerekend aan directe personele kosten. De andere 45% is voor andere kosten zoals maaltijden en medicijnen (cliëntgebonden kosten), faciliaire kosten (schoonmaak, receptie, restaurant, waskosten), huisvestingskosten (electra, gas, onderhoud gebouwen) en overhead.

In de grafiek betekent een score van 0,55 dat alle opbrengsten die AxionContinu ontvangt voor de inzet van zorgmedewerkers, ook daadwerkelijk aan zorgmedewerkers wordt uitgegeven.

Afkortingen locaties:
BH = De Bijnkershoek
DC = De Componist
DR = De Drie Ringen
HV = 't Huis aan de Vecht
DI = De Ingelanden
IS = Isselwaerde
KB = Koningsbruggen (nu De Gildenborg)
MS = Mariënstein
DS = De Schutse
WB = De Wartburg
VH = Voorhoeve
VV = Voorveldse Hof