Complimenten, suggesties, klachten

AxionContinu doet er alles aan om kwalitatief goede zorg en diensten te leveren. Graag horen wij van u hoe u onze dienstverlening ervaart. Ook suggesties zijn welkom.
Uw reacties geven ons inzicht in wat goed gaat en wat wij kunnen verbeteren. Zo kunnen wij de kwaliteit van zorg en diensten verder vergroten.

Compliment
Bent u tevreden over onze zorg en dienstverlening? Wij waarderen het zeer als u ons dat laat weten. U kunt het natuurlijk rechtstreeks uitspreken naar onze medewerkers. Een compliment kunt ook hier  via de mail doorgeven. Wij zorgen dat het bij de juiste medewerker of afdeling terechtkomt. 
Complimenten maken bovendien zichtbaar wat er goed gaat. Als bekend is waar cliënten tevreden over zijn, kan dat worden gebruikt voor goede zorg en dienstverlening.

ZorgkaartNederland
Het is ook mogelijk uw ervaringen te delen op de website ZorgkaartNederland. U helpt daarmee anderen die aangewezen zijn op professionele zorg bij het maken van een goede keuze.
Klik hier voor de website van ZorgkaartNederland.

Suggesties
Heeft een suggestie hoe wij onze zorg en diensten kunnen optimaliseren? Ook dan horen wij graag van u. Klik hier om uw suggestie per e-mail aan ons te sturen.
 

Niet tevreden?
AxionContinu doet er alles aan om kwalitatief hoogwaardige zorg en diensten te leveren. Mocht u toch niet tevreden zijn, dan kunt u dit in eerste instantie bespreken met de betrokkene(n) of een leidinggevende van de betreffende locatie. Als dit niet leidt tot een bevredigende oplossing of als u als cliënt (contactpersoon) onvoldoende gehoor vindt, kunt u contact opnemen met de klachtenfunctionaris. 

Klachtenfunctionaris
AxionContinu beschikt over een onafhankelijke, externe klachtenfunctionaris, die u kan ondersteunen bij het zoeken naar een oplossing voor uw klacht. De functionaris behandelt uw klacht in alle vertrouwelijkheid. Meer over de werkwijze van de klachtenfunctionaris leest u in de informatiefolder, die u ook bij de receptie of de afdelingsmanager van uw locatie op kunt halen. Klik hier voor ons klachtenreglement (zie met name hoofdstuk 1, 3, 4 en 6).

U kunt uw klacht telefonisch of schriftelijk indienen bij de klachtenfunctionaris.

Contact klachtenfunctionaris:
Van maandag tot en met donderdag van 9.00 - 16.00 uur te bereiken via
t: 06 - 5065 5032
e: klachtenafhandeling@axioncontinu.nl 

Schriftelijk:
AxionContinu, Centraal Bureau
t.a.v. Klachtenfunctionaris
Beneluxlaan 922
3526 KJ  UTRECHT

Klachtencommissie Verzorging en Verpleging Utrecht (KVVU)
Mocht u met AxionContinu niet tot een oplossing komen, dan kunt u zich wenden tot de onafhankelijke Klachtencommissie Verzorging en Verpleging Utrecht (KVVU). De klachtenfunctionaris kan u informeren over de dan te volgen procedure.

Klik hier voor het reglement klachtenbehandeling KVVU (zie met name hoofdstuk 1, 2, 5 en 6).

Voor het indienen van een klacht kunt u gebruik te maken van het online klachtenformulier op de website vaan KVVU.

U kunt de klachtencommissie alsvolgt bereiken:
*Via e-mail: info@kvvu.nl
*Via post:
Klachtencommissie Verzorging en Verpleging Utrecht
Per adres: Centraal Bureau AxionContinu
Beneluxlaan 922
3526 KJ Utrecht

Cliënten op wie de Wet zorg en dwang (Wzd) van toepassing is, of hun vertegenwoordigers, hebben op grond van de Wzd recht op ondersteuning van een onafhankelijke vertrouwenspersoon. Daarnaast is er speciaal voor klachten over onvrijwillige zorg ook een Klachtencommissie Onvrijwillige Zorg. 

Vertrouwenspersoon
De vertrouwenspersoon Wzd voor de regio Utrecht is een functionaris van Zorgstem. De cliëntenvertrouwenspersoon Wzd ondersteunt de cliënt als deze onvrede ervaart op het gebied van onvrijwillige zorg. De cliëntenvertrouwenspersoon luistert onder meer naar de cliënt en geeft antwoord, vertelt cliënten wat hun rechten zijn, zoekt samen met cliënten naar een oplossing voor onvrede en ondersteunt als het nodig is bij het schrijven van een klachtbrief. 

Contactgegevens Cliëntenvertrouwenspersoon Wzd
Irene Nobbe
Tel: 06 - 36 54 76 20 / 088 - 678 1000
irene.nobbe@zorgstem.nl

Flyer vertrouwenspersoon Wzd Irene Nobbe

Klachtencommissie Onvrijwillige Zorg (KCOZ)
De KCOZ beoordeelt klachten over onderwerpen die in de Wet zorg en dwang (Wzd) worden genoemd, de zogenaamde Wzd-klachten. Wordt onvrede niet opgelost samen met de cliëntenvertrouwenspersoon Wzd, dan legt AxionContinu Wzd-klachten ter beoordeling voor aan de KCOZ. De KCOZ beoordeelt alleen klachten over een beslissing:
- over de wilsbekwaamheid van een cliënt;
- om onvrijwillige zorg in het zorgplan op te nemen;
- om onvrijwillige zorg uit te voeren;
- om onvrijwillige zorg uit te voeren buiten het zorgplan om;
- over verlof of ontslag;
- van een Wzd-functionaris.

Daarnaast behandelt de KCOZ klachten over nakoming van de volgende verplichtingen:
- de verplichting om een dossier bij de houden, voor zover dat betrekking heeft op onvrijwillige zorgverlening;
- een verplichting van een Wzd-functionaris.

Als u een klacht wil indienen over één van bovengenoemde beslissingen, kunt u dit via de klachtenfunctionaris doen. Zij stuurt de klacht door en informeert de Raad van Bestuur. Na ontvangst van de klacht neemt de KCOZ contact op met degene die de klacht heeft ingediend en degene op wie de klacht betrekking heeft. Zie ook: www.kcoz.nl 

Contactgegevens klachtenfunctionaris
Karin Somhorst
Tel: 06 – 50 65 50 32
Op maandag t/m donderdag tussen 9.00 en 16.00 uur
Email: klachtenafhandeling@axioncontinu.nl

AxionContinu, Centraal Bureau
t.a.v. Klachtenfunctionaris
Antwoordnummer 52257
3502 WB Utrecht
(een postzegel is niet nodig)